Psicomotricitat a Infantil i primària

La psicomotricitat com a eina per atendre la diversitat a l’escola ordinària

La psicomotricitat constitueix una eina per les mestres d’educació especial per entendre i atendre a la diversitat.

Els decrets que fan referència a l’atenció a la diversitat per les escoles ordinàries emfatitzen que s’han de prioritzar els i les alumnes amb necessitats educatives especials reconegudes però que també s’han d’atendre altres alumnes amb necessitats diverses. Es remarca que l’escola ha de procurar: la detecció, la prevenció, la planificació i el seguiment d’aquests/es alumnes. La psicomotricitat ens permet realitzar una observació de qualitat dels alumnes atesos i en conseqüència un treball que engloba aquestes quatre línies que es remarquen.

La intervenció consisteix en una psicomotricitat reeducativa que en alguns casos pot resultar terapèutica. Les bases principals són: prendre l’alumne com un tot; partir del seu plaer motriu i realitzar una observació basada en l’escolta.

La intervenció la porta a terme la mestra d’educació especial amb un/a alumne/a o grup d’alumnes, de dos a quatre o en alguns casos fins a sis, que presenten n.e.e reconegudes o dificultats destacables en algun dels següents àmbits (desenvolupament psicomotriu; comunicació, llenguatge i/o interacció social; emocional i/o conducta; aprenentatge) i que pensem que poden entorpir el seu desenvolupament.

Aquesta intervenció permet que la mestra d’educació especial i l’alumne/a disposin d’un espai i un temps en el que poden establir una relació de confiança que permetrà l’observació. Una observació que ens aportarà el coneixement global de l’alumne/a per entendre’l, compartir-lo i avaluar-lo amb la família i altres professionals. Tot això ens facilitarà una detecció precoç de les necessitats i potencialitats dels alumnes que a la vegada ens permetrà atendre’ls i per tant oferir una resposta adequada i ajustada a les seves necessitats. Aquest treball psicomotriu ens permet:

– Atendre alumnes molt diversos conjuntament
– Atendre’ls en un espai al qual hi assisteixen amb alegria i motivació, afavorint el seu desenvolupament global
– Realitzar una observació global de l’alumne/a per detectar necessitats i capacitats
– Obtenir informació per realitzar un treball de coordinació i col·laboració entre tots els professionals i la família
– Oferir respostes adequades i ajustades respectant el moment evolutiu de cada alumne/a