L’escola

El nostre objectiu principal és el d’oferir eines a l’alumnat per a que esdevinguin persones autònomes, crítiques, compromeses i competents, i que puguin participar de forma activa en el seu entorn i a la societat en general.

EQUITAT

Fomentar estructures  metodològiques (vivenciades, significatives i manipulatives) i organitzatives de treball en equip i cooperatiu, desenvolupant les potencialitats de cadascú i amb respecte a les habilitats i interessos personals, garantint així la igualtat d’oportunitats.

EXCEL·LÈNCIA

Estimular la curiositat, la investigació i la il·lusió dels nostres alumnes per tal que esdevinguin persones capaces de raonar amb esperit crític, davant de diferents situacions i puguin arribar a resoldre-les de manera competent i responsable.

Afavorir el desenvolupament dels llenguatges de comunicació oral, escrit, matemàtic, corporal i artístic en el procés de construcció del propi coneixement amb respecte a l’entorn.

COEDUCACIÓ

Vetllar perquè els i les alumnes de l’escola manifestin una conducta igualitària davant dels diferents sexes i una sana relació entre els nens i les nenes, els nois i les noies i els homes i les dones que conviuen a la nostra escola, a partir d’un ús correcte del llenguatge i  a partir d’activitats que defugin d’estereotips i manifestacions discriminatòries de qualsevol classe.

CONVIVÈNCIA

Afavorir situacions personals i col·lectives on siguin vivenciats els valors del respecte, la comunicació amable, la resolució dialogada dels conflictes, l’acceptació i col·laboració amb els altres i la tolerància des de l’esforç individual i el compromís social.

INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Respectar les diferents etapes evolutives dels infants, ritmes i necessitats, per tal d’afavorir la seva autoestima, la gestió de les emocions i l’autonomia de tal manera que puguin desenvolupar el seu  millor projecte personal i curricular.

 

Aquests objectius es concreten en projectes, activitats, estratègies i actuacions que es duen a terme al llarg dels cursos escolars i que queden recollides en el Projecte Educatiu de Centre, en el Projecte de Direcció del Centre, en el Pla Anual General de Centre.