L’escola

Com diu el Projecte educatiu de l’escola, al finalitzar l’escolarització pretenem que els nostres infants siguin capaços de plantejar-se i resoldre problemes, interpretar la informació i analitzar-la, expressar idees i fer propostes, treballar en equip, tenir ganes d’aprendre al llarg de la seva vida però sobretot que esdevinguin bones persones capaces de viure en societat. 

Com es diu en l’informe Delors (1996) sobre els pilars de l’aprenentatge, els nostres esforços han d’anar encaminats a què els infants aprenguin a conèixer, a fer, a ser i a viure.

Volem que els nostres alumnes arribin a ser persones competents, autònomes, crítiques, creatives, compromeses, i que puguin participar de forma activa en la millora del seu entorn i de la societat en general.

Volem que la nostra escola esdevingui un referent per a l’entorn, que no es quedi enrere de la innovació i la transformació pedagògica que s’està vivint en l’actualitat. Un model d’aprenentatge científic, l’ús de la tecnològica, les metodologies actives, cooperatives i de recerca, han d’estar presents en tot el procés d’ensenyament- aprenentatge dels alumnes que aprenen al centre.

Les llengües sempre han tingut un tractament especial al nostre centre al llarg de la seva història. Al sortir de l’escola volem que els/les nostres alumnes siguin bons comunicadors i tinguin les capacitats necessàries per arribar als aprenentatges i a tothom amb l’ús dels diferents llenguatges. 

Un infant no és només intel·ligència i aptituds acadèmiques. Tan important és que adquireixi coneixements com que sàpiga gestionar les seves emocions, les seves relacions personals, sigui capaç de vèncer els obstacles i fer front positivament els conflictes i les pors, en definitiva gestioni la seva vida. Contemplar les intel·ligències múltiples en qualsevol de les propostes que s’ofereixen a l’escola, ens permet conèixer les capacitats de cada individu, potenciar-les i/o  millorar-les, contribuint a la millora de l’autoestima de l’infant.    

A l’escola Joan Sanpera i Torras sabem que, perquè un infant estigui preparat per al futur, és imprescindible treballar tots i cadascun d’aquests aspectes per convertir-lo en una persona  integral.

El nostre objectiu principal és el d’oferir eines a l’alumnat per a que esdevinguin persones autònomes, crítiques, compromeses i competents, i que puguin participar de forma activa en el seu entorn i a la societat en general.

EQUITAT

Fomentar estructures  metodològiques (vivenciades, significatives i manipulatives) i organitzatives de treball en equip i cooperatiu, desenvolupant les potencialitats de cadascú i amb respecte a les habilitats i interessos personals, garantint així la igualtat d’oportunitats.

EXCEL·LÈNCIA

Estimular la curiositat, la investigació i la il·lusió dels nostres alumnes per tal que esdevinguin persones capaces de raonar amb esperit crític, davant de diferents situacions i puguin arribar a resoldre-les de manera competent i responsable.

Afavorir el desenvolupament dels llenguatges de comunicació oral, escrit, matemàtic, corporal i artístic en el procés de construcció del propi coneixement amb respecte a l’entorn.

COEDUCACIÓ

Vetllar perquè els i les alumnes de l’escola manifestin una conducta igualitària davant dels diferents sexes i una sana relació entre els nens i les nenes, els nois i les noies i els homes i les dones que conviuen a la nostra escola, a partir d’un ús correcte del llenguatge i  a partir d’activitats que defugin d’estereotips i manifestacions discriminatòries de qualsevol classe.

CONVIVÈNCIA

Afavorir situacions personals i col·lectives on siguin vivenciats els valors del respecte, la comunicació amable, la resolució dialogada dels conflictes, l’acceptació i col·laboració amb els altres i la tolerància des de l’esforç individual i el compromís social.

INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Respectar les diferents etapes evolutives dels infants, ritmes i necessitats, per tal d’afavorir la seva autoestima, la gestió de les emocions i l’autonomia de tal manera que puguin desenvolupar el seu  millor projecte personal i curricular.

 

Aquests objectius es concreten en projectes, activitats, estratègies i actuacions que es duen a terme al llarg dels cursos escolars i que queden recollides en el Projecte Educatiu de Centre, en el Projecte de Direcció del Centre, en el Pla Anual General de Centre.