Equips Impulsors

Els equips impulsors del centre estan formats per docents que lideraran els processos de canvi en el propi centre en un àmbit de treball. Hem tingut en compte les vostres suggerències que ens vau fer a final de curs en les entrevistes amb l’equip directiu i als mestres nous en les primeres trobades del curs. L’equip impulsor no té una direcció jeràrquica. Haurà de mantenir una comunicació estreta amb l’equip directiu, però no de dependència. És un equip en el sentit ple de la paraula, tot i que pot haver-hi un representant  a qui recórrer per a facilitar la comunicació amb tot el centre. Aquest representant o enllaç de la xarxa és qui assistiria a les trobades del Consell Gestor.

Els objectius d’un equip impulsor del centre són:

  1. Assegurar que el centre tingui una visió del canvi ben alineada amb el marc d’escola avançada.
  2. Transferir al centre educatiu els debats, acords, experiències i documents que es generin en els grups impulsors.
  3. Garantir que l’equip directiu avala i reforça el procés de transformació, no deixant-se endur per les necessitats de gestió del dia a dia.
  4. Impulsar les principals iniciatives estratègiques acordades en cada moment.
  5. Assegurar que les accions al centre estan alineades amb la visió del canvi i l’objectiu de transformació, evitant que iniciatives diferents es solapin o neutralitzin.
  6. Facilitar la comunicació entre els agents i ajudar a resoldre conflictes entre les iniciatives.
  7. Detectar els triomfs i el èxits assolits i celebrar-los!
  8. Mantenir els processos de canvi, garantir l’acompliment de les etapes i el calendari.
  9. Autoformar-se i compartir-ho amb la resta del claustre.