Altres projectes

El tractament de les Llengües

El tractament de les llengües en un plantejament global té per objectiu la construcció de la competènciaplurilingüe com a vehicle de comunicació i adquisició de coneixement: atenent a la diversitat de llengües, interactuant lingüísticament amb els altres de manera adequada i creativa en diferents contextos socials i culturals, coneixent a fons les diferents llengües (estructura, gramàtica, semàntica…), sent hàbils en la comunicació oral i podent-se comunicar per escrit en diferents formats i llengües.

Per tots aquests motius l’escola fa un desplegament del treball de les llengües que s’expandeix en totes les àrees lingüístiques i no lingüístiques, així com l’execució i participació en diversos projectes interns i externs al centre que fomentin l’ús de les llengües (català, castellà i anglès): revista El Timbaler, Projecte molt a dir, padrins de lectura, ambients de joc, concursos literaris, redacció d’articles a diaris i revistes, e-twinnings, Erasmus+, exposicions orals…
Projecte Lingüístic

Setmana Monogràfica

Durant una setmana els/les alumnes l’escola, amb metodologia de projectes de treball i dins d’una programació on estan incloses totes les àrees de coneixement, aprofundeixen en la temàtica que han triat de manera democràtica en assemblees d’aula i posteriorment en assemblea de delgats/des.

La setmana monogràfica potencia el treball cooperatiu, la recerca d’informació, l’expressió artística, les exposicions orals, l’ús de les TAC i sobretot la motivació per aprendre.

La setmana es culmina amb una jornada de portes obertes on tot l’alumnat visita l’escola amb els seus familiars i amics, oferint-los explicacions de tota la feina realitzada.

Cultura Digital

En el segle de la tecnologia digital la nostra escola no pot quedar-se enrere i els seus alumnes han de poder aprendre no tan sols els diferents canals de comunicació i la seva utilització sinó també l’ús responsable i segur d’aquests medis de relació i coneixement.

Els docents, però sobretot l’alumnat aprofiten els medis digitals per mostrar coneixements, fer-ne recerca i/o presentar els treballs i projectes elaborats.

L’escola disposa dels medis informàtics necessaris i s’esforça en mantenir i actualitzar constanment els equips de les aules i de la sala de treball en informàtica.

Atenció a la diversitat

La nostra escola és referent d’inclusió de tot l’alumnat i és per això que es creen mecanismes que garanteixen el diagnòstic i tractament de la diversitat.
Les tutories, el departament d’educació especial, la comissió social ila comissió d’atenció a la diversitat (CAD)i els serveis de logopèdia i psicopedagogia són els encarregats de planificar i donar suport als docents en aquesta tasca.

A nivell metodològic, la diversificació d’activitats dins de l’aula i els grups, el treball cooperatiu i el treball per projectes, els racons, etc, ajuden en l’adaptació dels processos d’aprenentatge a les característiques individuals dels nostres infants i fan de la nostra escola un model d’escola cada vegada més inclusiva.

Per això es preparen programacions individuals (PI), adaptacions del currículum, es desdoblen els grups, es fa reeducació, es realitzensuports escolars personalitzats(SEP), tant de reforç com d’ampliació, i es preparen tot un seguit de mesures complementàries.

El treball sistèmic en xarxa (docents, especialistes d’educació especial, família, professionals i institucionsexternes,alumne) és la base de la resposta necessari per a un bon desenvolupament dels nens i nenes.

Centre formador d’estudiants en pràctiques

L’escola Joan Sanpera i Torras és reconegut com a Centre formador d’estudiants en pràctiques pel Departament d’Ensenyament, i acull a futurs mestres d’educació infantil, de primària i especialistes de diferents universitats catalanes.

També col·labora en la formació d’alumnes de cicles formatius:
–  Tècnic/a Superior en Educació Infantil.
–  Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.

Viu-la

La nostra escola no es pot entendre sense la vinculació que ha tingut des dels seus orígens i fins l’actualitat al seu entorn més proper. El projecte educatiu de centre preveu un desplegament d’activitats i accions que ens arrelen molt més al nostre entorn, per afavorir que els i les alumnes es puguin desenvolupar com a ciutadans/es en el seu territori més proper.

L’escola (alumnes, famílies i personal docent i no docent) participa de moltes activitats que es proposen des del municipi i rodalies, com per exemple, la cantata municipal, la Cantània a Granollers, les jornades esportives, la Dansata, els concursos literaris, les festes locals (gegants).

Viure l’entorn ens proporciona seguretat, sentiment de pertinença i estima vers el lloc on vivim i és per això que es programen moltes sortides i colònies al voltant del centre i sempre relacionades amb els diferents centrés d’interès i projectes d’escola.

L’AFA de la nostra escola també participa en el contacte amb l’entorn organitzant diferents activitats Sant Jordi, rua de Carnestoltes, cross escolar,etc.