Projecte Patis

L’educació no formal, té una important repercussió en la formació dels infants, sobretot en l’àmbit personal. El pati, esdevé un espai plenament educatiu on es donen un tipus de jocs i relacions pròpies i diferents de la resta d’espais de l’escola. És el lloc on les dinàmiques de grup són plenament vives. Creiem que els espais d’esbarjo han de ser un reflex del projecte educatiu fent que siguin espais que promoguin també l’accés a la cultura, s’hi fomentin valors i proporcionin experiències generadores d’aprenentatge.

Volem que el projecte pati sigui un projecte de tots i totes: infants, famílies, docents i no docents, monitors/es del lleure,  agents externs del poble…

Volem repensar aquests espais extraordinaris de que disposa l’escola per oferir a tothom espais lúdics, espais d’aprenentatge, però sobretot espais facilitadors de relacions, descobriments, vivències i emocions.

“Un procés de co-creació consisteix en gestionar la creativitat entre col·lectius o persones diverses, per tal que puguin prendre part activament en el procés creatiu d’un projecte, encara que no siguin especialistes ni tinguin coneixements sobre el tema. El secret consisteix en trobar els mecanismes que permetin complementar els coneixements i les habilitats que pot aportar cada persona individualment per crear quelcom col·lectivament”  

La transformació morfològica física és necessària, però no resulta suficient per a un canvi veritable en l’ús i aprofitament educatiu del pati, ja que cal també assegurar una reflexió que provoqui la reformulació de la missió dels patis dins el projecte d’escola.

Si l’esbarjo és considerat una activitat educativa dins l’horari lectiu, el pati ha de ser tractat i concebut des de la perspectiva educativa.

El pati ens ofereix la possibilitat de gaudir de l’espai temporal, físic i simbòlic necessari per al desenvolupament del joc.

Constitueix per a molts infants el temps de joc i convivència més intens del dia, a més de suposar prop de 525 hores dins l’horari escolar.

Per tots aquests motius l’escola engega un projecte de cocreació conjuntament amb les famílies, alumnes, mestres , en definitiva tota la comunitat educativa.

#Presentació projecte
#Informe 1
#Informe 2
#Informe 3
#Informe 4
#Informe 5