Projecte educatiu i línia metodològica

Presentació Projecte Educatiu de Centre 
PEC Document
PEC (Versió curta)
 Díptic
Projecte Lingüístic Document


El nou PEC aposta per un Model horari més funcional basat en una línia metodològica més competencial  que desenvolupi i doni oportunitats l’alumnat d’actuar en situacions reals en diferents estratègies organitzatives (espais d’aprenentatge autònom, projectes, tallers competencials, tallers d’art, espais d’aula,  sortides, conferències,…) tot afavorint l’autonomia de l’infant.

ESPAIS D’APRENENTATGE

Són diferents espais d’aprenentatge on els infants hi participen d’una manera activa,  a partir de propostes relacionades amb l’àmbit de les matemàtiques i l’experimentació i on el llenguatge és principal per l’adquisició de coneixement.  En els Espais d’aprenentatge l’infant desenvolupa les diferents competències, habilitats, capacitats pròpies de cada edat essent el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc.

L’infant es relaciona i es comunica amb companys de diferents edats (per cicles), a partir de diferents propostes construïdes per l’equip de mestres i reconstruïdes per ells mateixos. L’infant investiga, prova, assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa… Els mestres l’acompanyen i ajuda perquè interactuï amb la resta de companys, donant resposta als diferents interessos i necessitats.

Es respecta la diversitat i els diferents ritmes d’aprenentatge. A cada Espais s’ofereixen un ventall de propostes d’aprenentatge amb diferents materials potenciant una diversitat de respostes i d’accions per part de l’infant. 

A l’educació infantil dins dels espais es troben amb diferents ambients d’aprenentatge com són:
-La casa
-Modelatge i construcció
-Ambulatori
-Experimentació
-Llum i color
-Expressió corporal
-El carrer
-Peces soltes

A primària, volem garantir el treball competencial i es tenen en compte, sobretot, algunes de les intel·ligències múltiples proposades per Howard Gardner:

Lingüística: Es manifesta a través del llenguatge oral i escrit. Sensibilitat al significat i les funcions de les paraules i del llenguatge.
Lògico-matemàtica: Capacitat d’analitzar problemes, portar a terme operacions matemàtiques, sensibilitat als patrons lògics o numèrics. Capacitat per al càlcul i el raonament abstracte.
Naturalista: permet
detectar, diferenciar y categoritzar els aspectes vinculats a l’entorn com per exemple les espècies animals i vegetals o fenòmens naturals relacionats amb el clima, la geografia o la meteorologia.

Amb els espais proposem un temps d’aprenentatge amb recerques pautades, i que es poden realitzar a nivell individual o en petit grup segons la dificultat de la proposta. Els treballem d’una manera manipulativa, d’observació directa, d’experimentació i de manera escrita, quan es creu necessari.

Aquesta metodologia de treball demana una organització concreta:
– es fan en 3 sessions setmanals d’una hora i mitja a primària i 4 sessions a educació infantil
– es treballa amb grups més reduïts que el propi grup-classe. L’alumnat es relaciona en grups heterogenis, barrejant els alumnes de (P3, P4 i P5), (1r i 2n) (3r i 4t) i (5è i 6è).
– s’ocupen diferents espais físics de l’escola
– s’organitza tot l’equip de mestres i altres especialistes de tal manera que pugui acompanyar en tot moment a l’infant.

PROJECTES 

La major part de tasques que es realitzen a l’escola es fan a través de metodologia basada en el treball per PROJECTES, d’una manera globalitzada, com ho és l’aprenentatge, doncs les persones no aprenem de manera fraccionada (per àrees) sinó  de manera multidisciplinar, tot interrelacionant coneixements.

Treballar per projectes suposa que les nenes i els nens triïn un tema, o el mestre guia o el proposa. Es concep com un espai de coneixement a construir, i aquest s’aborda a partir de les seves idees prèvies i un plantejament d’una tasca o repte final. Es pot recórrer a ajuda d’experts i/o professionals i famílies. En el desenvolupament del treball, s’utilitzen diversos recursos materials i humans per tal de desenvolupar estratègies que permetin als infants entendre, interpretar i comunicar la realitat. 

L’objectiu principal és transferir estratègies per aprendre, tot desenvolupant un procés d’investigació que suposa cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes. D’aquesta manera s’activa i reforça la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida.

Aquesta metodologia de treball es basa en els següents principis:
– La Motivació.
– Aprenentatge significatiu i funcional.
– Treball globalitzador.
– Treball Interactiu.
– Treball cooperatiu.
– Atenció a la Diversitat.
– Aprendre a pensar i aprendre a aprendre.

Aquesta metodologia de treball demana una organització concreta:
– ocupa la major part de l’horari
– es treballa amb grups classe-nivell organitzats en petits grups de treball i/o gran grup. El treball cooperatiu és imprescindible en la dinàmica d’aquests espais.
– s’utilitzen les TAC (tecnologia per l’aprenentatge i la comunicació)
– es coordina tot l’equip de mestres per al tractament de cada tema (pregunta)
– es treballen tots els continguts de les àrees interrelacionades.  

 

AULA

És un espai per la gestió de l’aula i del centre: càrrecs, organització horària d’activitats, planificació, organització d’esdeveniments, tutories, entrades al web de l’escola…  així com d’altres aspectes de la comunitat educativa que interfereixen en la vida de cada grup classe. Les Assemblees de classe solen ser una metodologia molt utilitzada en aquests moments.
Tenir aquell moment per poder fer balanç dels seus aprenentatges, de les seves accions vers les seves maneres d’actuar, poder fer reflexions del que passa al món que ens/els envolta, per treballar i aprofundir en la identitat i la pertinença de grup, és molt necessari per a una dinàmica positiva de tots els grups de l’escola.

Organització concreta:

  • ocupa dos sessions de 3/4 d’hora setmanal (dilluns a les 9h i divendres de 15’45 a 16’30h).
  • es treballa amb grups classe-nivell. El treball d’equip i les assemblees són imprescindible en aquest espai.

 

TALLERS Competencials i TALLERS d’art

Són uns espai dins de l’horari on es proposen activitats competencials de manera multidisciplinar dels diferents àmbits d’aprenentatge, que es poden realitzar individualment, en parelles o petit grup. els grups són heterogenis d’un mateix cicle barrejats (mitjans i grans).   El paper de l’adult és mediar entre l’alumne i la seva activitat, i els sabers i continguts presents des de la responsabilitat del que ensenya i del que aprèn. Les propostes de Tallers s’identifiquen amb els continguts de les 8 competències bàsiques.
El nombre de Tallers són 9 per Cicle , fet que permet reduir la ràtio d’alumnes per mestre i poder atendre millor les individualitats dels infants.

*El Tallers d’Art segueixen el mateix tarannà que els tallers Competencials però estan orientats exclusivament al tractament de l’art en totes les seves vessants.

Aquesta metodologia de treball demana una organització concreta:
– es treballa amb grups més reduïts que el propi grup-classe. L’alumnat es relaciona en grups heterogenis, barrejant els alumnes de cicle mitjans (1r, 2n i 3r) i cicle grans (4t, 5è i 6è).
– s’ocupen diferents espais físics de l’escola segons activitat.
– s’organitza tot l’equip de mestres i altres especialistes de tal manera que pugui acompanyar en tot moment a l’infant.
– s’utilitzen les TAC (tecnologia per l’aprenentatge i la comunicació)
– es coordina tot l’equip de mestres per al tractament de cada tema (pregunta)

 

RACONS D’APRENENTATGE AUTÒNOM

Els RACONS D’APRENENTATGE (Multiactivitats multinivell) 

Amb els RACONS D’APRENENTATGE volem garantir el treball competencial i curricular de tots els aspectes necessaris de les àrees de matemàtiques i de llengua del nostre alumnat.

Es proposen 5 o 6 racons (propostes) autònomes per aula en el mateix nivell. Hi ha dos docents que lideren l’aula i per tant permet una atenció de la diversitat molt més intensiva. És el moment de treballar aspectes matemàtics i de llengua de treball sistemàtic, s’introdueixen continguts que després podran utilitzar en altres moments de la setmana o el curs.

Amb els espais proposem un temps d’aprenentatge  que es poden realitzar a nivell individual o en petit grup segons la dificultat de la proposta. Els treballem d’una manera manipulativa, d’observació directa, d’experimentació i també de manera escrita. 

  • Es fan en dos sessions setmanals d’una hora i mitja.
  • Es treballa amb el grup sencer però amb les dues tutores dels dos nivells (coneixedores del currículum i la metodologia que s’utilitza) .