INFORMACIÓ ACTUALITZADA PER A LES FAMÍLIES DERIVADA DEL CONFINAMENT PER CORONAVIRUS (06-05-2020)

INFORMACIÓ PROVISIONAL SOBRE EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2020-2021.

Benvolgudes famílies,

S’acosta el moment de la preinscripció i matrícula per als nens i nenes que han de començar P3 i també per als que acaben sisè i han de començar l’ ESO.

El Govern de la Generalitat preveu iniciar el procediment de preinscripció i matrícula  a partir de l’11 de maig. Els calendaris concrets de tots aquests processos encara no estan aprovats al dia d’avui.

Aquest any hi haurà canvis en el procediment de preinscripció i matrícula per evitar o reduir la presentació física de les sol·licituds  i es farà de forma no presencial, utilitzant formularis telemàtics i el correu electrònic .Es podran consultar els resultats del procés de preinscripció per internet.

Per als casos extraordinaris en què la família no pugui dur a terme els tràmits de forma no presencial, s’ofereix la possibilitat de concertar cita prèvia al centre de la primera petició. Aquesta  presentació física tindria lloc a partir del 18 de maig  i es podrà fer en el centre educatiu i en altres punts (oficines municipals d’escolarització)

RECOMANEM CONSULTAR  LA PÀGINA WEB DEL CENTRE I LLEGIR  ELS CORREUS QUE US ANEM ENVIANT ON DONAREM INFORMACIÓ ACTUALITZADA I CONCRETA.

Us enviem una cordial salutació esperant que tots i totes us trobeu bé de salut.

La direcció
_________________________________________________________________________________

DOCUMENTACIÓ QUE CALDRIA ANAR PREPARANT PER A LA PREINSCRIPCIÓ:

1.- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet). O de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries el document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.

2.- Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a.

3.- Llibre de família.

4.- Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals i complementaris) que corresponguin.

 

Actualització anterior 27-4-20