ESCOLA FORMADORA DE FUTURS MESTRES

Des de fa molts anys, la nostra escola acull estudiants de magisteri en pràctiques. No ha estat però fins els darrers anys, coincidint amb el canvi dels estudis de Magisteri, que hi ha hagut una planificació més acurada d’aquest fet tant pel que fa a la Facultat de Ciències de l’Educació com pel que fa a la nostra escola. És per la importància que ha adquirit aquesta pràctica que en els darrers anys s’inclou aquest apartat en la programació anual de centre .

Tanmateix, no és el nostre objectiu explicar de manera exhaustiva tot el que suposa per al centre donar resposta a aquest alumnat sinó simplement ens agradaria fer explícit que cada curs:

1.- Acollim un gran nombre d’alumnat de cada programa: Practicants de formació bilingüe, aprenents en formació dual (alternança), Pràctiques I, pràctiques II, i pràctiques III de les especialitats d’infantil i de primària i alumnes de menció.

2.- El curs 2012-2013 s’inicià una especial i innovadora col.laboració amb la Facultat de Ciències de l’Educació. Es tracta de les pràctiques en alternança (ara formació dual) les quals acullen alumnat de primer curs que des del primer mes de classes a la universitat estan a les escoles (d’octubre fins al juny tots els dijous i divendres). També tenim practicants de formació dual que fan la menció en el seu darrer any de carrera.

Es realitza per a tots/es un protocol d’acollida que inclou:

2.1.- Assistència per part de la coordinadora i dels tutors a les reunions convocades per la facultat.

2.2.- Assignació d’un tutor/a a cada alumne/a.

2.3.- Acollida dels practicants, presentació dels seus tutors/es i recorregut per les instal.lacions del centre.

2.4.- Convocatòria de l’alumnat de pràctiques per part de l’equip directiu a una sessió de treball durant els primers dies on s’explica el funcionament i organització del centre així com els projectes que estan en curs. Es facilita a l’alumnat tot el que puguin menester per a la seva estada i posterior memòria.

2.5.- Seguiment de l’alumnat per part dels tutors/es al centre.

2.6.- Entrevistes personals en acabar les pràctiques (aquestes formen part de l’avaluació per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge del centre).