L’ESCOLA – PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

L’Escola Frederic Godàs és un centre públic i té com a objectiu primer proporcionar a l’alumnat els elements necessaris que li permeten desenvolupar plenament totes les seves capacitats per tal d’esdevenir una persona autònoma, segura, crítica, respectuosa, tolerant, solidària, feliç i capaç d’integrar-se en la societat que l’envolta.

La nostra escola, té el català com a llengua vehicular d’ensenyament/aprenentatge, i treballa amb especial cura la llengua castellana, la llengua anglesa i la llengua francesa incidint particularment en l’aspecte comunicatiu.

En la mateixa línia de desenvolupament de les capacitats de l’individu es treballen les competències programades en el PEC a través de les matemàtiques, les llengües, el coneixement del medi social i natural, l’educació artística, visual i plàstica tot i potenciant també l’educació musical i l’educació física mitjançant activitats adreçades a reforçar aquests darrers aspectes com ara el cant coral i el bàsquet.

Acceptem la diversitat en tota la seva dimensió. Respectem totes les creences ideològiques i per això intentem educar els alumnes en un ambient democràtic on el diàleg i la participació són essencials per tal d’ajudar-los a desvetllar l’esperit crític.

Ens agrada conèixer i estimar les tradicions no només pròpies sinó també les de les cultures que ens aporten l’alumnat que ve d’altres països i aquelles altres amb les quals ens uneix una amistat i un treball pel fet de compartir diferents projectes europeus.


Som també un centre innovador amb inquietuds per a millorar la nostra pràctica diària, i això ens mou a participar en projectes i plans que ens permetin cercar noves maneres d’aprendre en àmbits com les Llengües Estrangeres, l’Educació Ambiental (Agenda21, Xarxa d’Escoles Verdes, Hort Escolar) i l’ús de les TAC.