LLENGÜES ESTRANGERES

D’acord amb la normativa, els centres iniciaran amb caràcter general l’aprenentatge oral de la llengua estrangera al cicle inicial. A més a més, ja que cada centre pot elegir el moment més adequat per a la introducció de la llengua estrangera, en el nostre cas aquest “moment” és quan abans, millor. Per aquest motiu, s’ha estat implementant des de l’any 2002 un projecte d’innovació de llengües estrangeres que avança el seu ensenyament i aprenentatge a P-3. Cal tenir en compte i som conscients que aquest avançament s’ha de fer amb unes garanties de qualitat que impliquen un horari que pugui afavorir un contacte continuat amb la llengua com per exemple dues sessions setmanals i taller. Es buscaran tots els recursos humans i materials per a què es pugui portar a terme. També s’haurà de vetllar la utilització d’una metodologia activa i lúdica que posi èmfasi en la part oral i comunicativa de la llengua.

Ja que l’anglès és la llengua de comunicació internacional es posarà especial esforç per a què l’alumnat en tingui una bona competència en acabar l’educació primària. Per aquest motiu caldrà incrementar en la mesura de les possibilitats les hores d’exposició de l’alumnat a aquesta llengua bé sigui utilitzant-la com a llengua vehicular en àrees no lingüístiques com posant especial èmfasi en un enfocament plurilingüe. L’any 2003 s’inicià l’ensenyament-aprenentatge de l’educació artística visual i plàstica en anglès i posteriorment el curs 2013-2014 s’aprovà que una hora setmanal de ciències naturals al cicle superior es faria també en anglès.