EDUCACIÓ MUSICAL

L’educació musical suposa una part important dins de la història pedagògica del centre. Des dels seus inicis (curs 1981-1982) s’ha procurat desenvolupar una acurada tasca d’ensenyament-aprenentatge intentant que la música contribuís al desenvolupament integral de l’alumnat dotant-lo d’una sensibilitat especial cap a les manifestacions artístiques de les diferents cultures i de la quotidianitat que ens envolta.

El cant coral ha estat una de les manifestacions més representatives d’aquest interès cap a la música i des de fa més de trenta-cinc anys s’ha vingut treballant en la formació i el manteniment de diferents grups corals: La coral dels petits, la dels mitjans i la dels grans enriquides amb el temps amb noves creacions com la coral d’ exalumnes i la de professors/res. És un objectiu prioritari del centre continuar aquest impuls musical i mantenir l’organització actual, fins i tot ampliar-la ja que cada cop hi ha més demanda per part de les famílies.

A més, la música guia i acompanya les diferents festes tradicionals catalanes, contribuint a l’arrelament de l’alumnat a la comunitat que habita. També és un important element de cohesió social i d’interrelació amb les famílies de l’alumnat. Ja que estem immersos en un context multicultural es procurarà treballar també elements musicals propis d’altres cultures i emprar la llengua anglesa de manera natural dins d’un context plurilingüe.