Organigrama

Òrgans de govern: unipersonals i col·legials

  • Els unipersonals són el/la director/a, el/la cap d’estudis i el/la secretaria que constitueixen l’equip directiu. L’equip directiu es presenta per períodes de quatre anys.
  • Els col·legiats són el Consell Escolar i el Claustre.
  • El Claustre està integrat per la totalitat dels/les mestres de l’escola. Les funcions d’aquests òrgans queden reflectides al Reglament de Règim Intern.

Equip docent

L’ equip docent de l’escola està format per:

  • 4 mestres d’educació infantil.
  • 8 mestres de primària.
  • 1 especialista d’educació musical.
  • 1especialista d’educació física.
  • 1 especialista d’anglès.
  • 1 especialista d’educació especial.
  • 1 professor de religió catòlica a jornada parcial.