Infantil

És a partir de les primeres sensacions i dels primers contactes amb l’entorn que l’infant capta la seva pròpia realitat i la realitat dels altres.

En aquestes edats és quan una persona fa els seus primers aprenentatges: motors, cognitius, afectius i socials.
Tots els avenços seran decisius per resoldre amb èxit l’adquisició de futurs aprenentatges i aquelles situacions que se li plantejaran al llarg de la vida.

El joc

El joc és una peça clau en el creixement integral de nens i nenes, ja que a través de l’activitat lúdica es despleguen tots els aspectes bàsics del desenvolupament infantil, és a dir, el psicomotriu, l’intel·lectual, el social i l’afectivo-emocional. Els infants necessiten acció, manipular objectes, interactuar amb altres persones… i això és precisament el que fan mentre juguen, alhora que:

  • desenvolupen el pensament
  • aprenen a satisfer necessitats i a superar experiències
  • experimenten, descobreixen i creen
  • es relacionen amb els altres
  • reprodueixen i assimilen les seves adquisicions i desenvolupen la seva fantasia
  • aprenentatges vivencials i significatius

Descoberta d’un mateix

Els objectius d’aquesta àrea són:

  • conèixer el propi cos i les seves possibilitats tot treballant la psicomotricitat;
  • aprendre a expressar les pròpies emocions, sentiments, pensaments i opinions;
  • adquirir diferents hàbits que els permetin ser més autònoms i, d’aquesta manera, tenir una convivència positiva amb els altres i adquirir nous aprenentatges. Entre els hàbits més importants cal esmentar els d’autonomia, de sociabilitat i de treball.

Descoberta de l’entorn natural i social

L’objectiu principal d’aquesta àrea és observar i explorar l’entorn natural, familiar i social. Per portar-lo a terme es treballa mitjançant projectes i unitats de programació.
Intercomunicació i llenguatges

L’objectiu principal és aconseguir que es relacionin amb els altres utilitzant diferents formes d’expressió i comunicació tals com la llengua (s’inicien en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, estimulació fonològica), la música (gaudeixen de la música amb la cançó, l’audició, l’educació de l’oïda, el ritme i la dansa), la plàstica (es fomenta la creativitat a través de diferents tècniques manuals), les matemàtiques (s’inicien en el desenvolupament del pensament i la lògica).

Es comença a fer anglès des dels tres anys amb la mestra especialista.