Documents de l’AMPA

  • Aquí teniu una sèrie de documents de l’AMPA:
    • Estatuts de l’AMPA: en data 18 de gener de 2019 a l’assemblea general es van aprovar els nous estatuts, ja que els anteriors s’havien d’actualitzar, perquè es van fer en el moment de la fundació de l’escola i dataven del curs 2001/2002
    • Reglament de Règim Intern de l’AMPA: actualment, s’està redactant el RRI per tal de donar ordenament a l’organització de l’AMPA per a una millor i major governació