Programa de reutilització de llibres

La finalitat del Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari del Departament d’Ensenyament és facilitar, de manera cooperativa i mitjançant el sistema de préstec, llibres de text i material didàctic complementari.

L’escola Les Roques Blaves aplica el projecte de reutilització dels llibres de text i material didàctic en col·laboració amb l’AMPA. Els llibres de text o de consulta, diccionaris, atles i  llibres de lectura formen part del fons de material del Programa de reutilització. Són propietat de l’escola, les famílies abonen una quota anual de lloguer  i tota la comunitat escolar vetlla per la seva conservació i reposició, si s’escau.

Des de l’àmbit de l’educació en valors, és important poder transmetre a l’alumnat actituds positives i valors fonamentals, com ara són la conservació responsable dels llibres i del material, la cooperació, la solidaritat, el respecte al bé comú i la capacitat de saber compartir els recursos disponibles.

Altres finalitats:

  • Reduir la despesa  en concepte de llibres de text i material didàctic.
  • Fomentar en l’alumnat el valor de la responsabilitat i la cura del material complementari, promovent la cultura del reciclatge i la reultilització dels recursos.
  • Educar als alumnes des de la pràctica en el consum racional i sostenible.
  • Fomentar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat.
  • Promoure projectes educatius de centre compartits i gestionats per la comunitat educativa.
  • Millorar quantitativament i qualitativa els recursos didàctics disponibles als centres educatius.