Les accions del programa GEP, projecte lingüístic plurilingüe desenvolupat al nostre centre durant els cursos 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018, tenen com a objectiu incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a l’anglès, afavorint el seu creixement acadèmic i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües de manera crítica.

Durant aquests tres cursos, docents participants del nostre centre amb una acreditació suficient de coneixements de llengua estrangera han rebut formació sobre enfocaments CLIL (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera en anglès). Així mateix, conjuntament amb l’equip directiu, han rebut orientacions per a la implementació del programa en el centre, el disseny d’un pla d’acció i l’elaboració d’una memòria final.

Els acords presos per aquest grup impulsor han permès aconseguir, entre d’altres, les següents accions al centre:

  • Treballar les Science, de forma innovadora i experimental, als cursos de 4t i 5è durant una hora setmanal i incorporar el grup de 6è durant el tercer curs.
  • Donar continuïtat a la unitat Andy Warhol and Pop Art a 6è.
  • Treballar les rutines a l’aula de música en anglès en el Cicle Mitjà.
  • Impulsar el plurilingüisme a l’escola, organitzant un concert de Nadal amb presència de totes les llengües presents a l’escola.
  • Elaborar una nova unitat didàctica en anglès sobre l’artista treballat a 5è: Antoni Tàpies i fer la visita guiada al museu en anglès (Art detectives).
  • Incorporar el teatre en anglès a tots els cursos de primària