Biblioteca

  • Catalogar i organitzar el material de la biblioteca amb l’objectiu que tot estigui el més clar possible per a tothom, i detectar carències
  • Impulsar xerrades i tallers que vagin en la línia de descobrir el gust per la lectura i de l’àmbit cultural
  • Buscar fórmules sobre quins temes interessen als alumnes per intentar que el material de la biblioteca sigui més atractiu.