Trets d’identitat

El nostre caràcter propi

El caràcter propi de la nostra escola queda definit mitjançant els següents trets d’identitat:

1.Escola inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat

2.Escola afavoridora del desenvolupament emocional, psicomotriu, cognitiu i social de l’alumnat amb la finalitat d’aconseguir una educació integral.

3.Escola formadora de ciutadans crítics, democràtics i solidaris que promou un ensenyament creatiu i comprensiu, que afavoreix l’esperit crític i la motivació per futurs aprenentatges.

4.Escola compromesa amb la innovació pedagògica que promou un aprenentatge competencial, significatiu, basat en l’aprendre a aprendre, amb la finalitat d’assolir les competències bàsiques.

5.Escola que desenvolupa i aplica el pensament científico-tècnic per a interpretar la informació, predir i saber prendre decisions.

6.Escola catalana arrelada en l’entorn natural, patrimonial i social del que en formem part i compromesa amb el medi ambient i la sostenibilitat.

7.Escola conscienciada pel foment d’hàbits saludables

8.Escola que integra les TAC en el procés d’ensenyament-aprenentatge i aposta per la competència digital de l’alumnat.

9.Escola compromesa amb l’aprenentatge i l’ús de les llengües establertes en el Projecte Lingüístic.

10.Escola que impulsa l’aprenentatge de la llengua anglesa des de l’educació infantil i en àrees no lingüístiques al CS.

11.Escola acollidora que atén la diversitat per tal de garantir l’èxit de tot l’alumnat.

12.Escola que desenvolupa les habilitats d’expressió de pensament i emocions mitjançant la comprensió i interpretació de les arts.