ESO

L’ESO és l’última de les etapes de l’ensenyament obligatori. Comprèn quatre cursos i aplega habitualment alumnes dels 12 al 16 anys. Aquesta pàgina recull la guia del curs, els criteris d’avaluació de les diferents assignatures, i els  objectius generals de l’etapa.

Us podeu descarregar la guia del curs al nostre institut, que busca assegurar l’assoliment dels objectius que té aquesta etapa obligatòria i que es detallen més avall.

Curs 2016-17 Grups
1r ESO 1r A 1r B 1r C 1r D 1r E
2n ESO 2n A 2n B 2n C 2n D
3r ESO 3r A 3r B 3r C 3r D
4t ESO 4t A 4t B 4t C1 4t C2

Us podeu descarregar els criteris d’avaluació de totes les assignatures (2016-17):

 COMUNES 1r 2n 3r 4t
Anglès Tots els grups / PIM A, B, C / D A, B, C / D A, B / C
Català  Tots els grups / PIM  Tots els grups / PIM A, B, C / D A, B / C
Castellà Tots els grups  Tots els grups / PIM A, B, C / D Tots els grups
Ciències naturals Tots els grups A, B, C / D FQ A, B, C / D

Bio A, B, C / D

Tots els grups
Ciències socials Tots els grups  Tots els grups Tots els grups Tots els grups
Cultura i valors ètics / Ed. ètico-cívica  Tots els grups  Tots els grups Tots els grups
Educació Física Tots els grups Tots els grups Tots els grups Tots els grups
Educació Visual i Plàstica   Tots els grups Tots els grups  —
Matemàtiques A, B, C, D, E / PIM A, B, C, D / PIM A, B, C, D A, B, C
Música Tots els grups A, B, C / D
Tecnologia Tots els grups  Tots els grups  Tots els grups
OPTATIVES
1r

3r

2n

ESPECÍFIQUES 4t
ESPECÍFIQUES DE CENTRE 4t

Objectius:

Segons el currículum vigent, l’ESO té com a objectius

 1. Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat.
 2. Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials relatives a:
  1. L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.
  2. La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, socials, culturals, religiosos i artístics, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya.
  3. La sensibilitat artística i la creativitat.
  4. La coresponsabilitat i el respecte a la igualtat de drets i d’oportunitats de les persones.
  5. El treball i l’estudi, individual i en equip, amb autonomia i capacitat crítica.
  6. La resolució de problemes de la vida quotidiana, la convivència i l’exercici responsable de la ciutadania.
  7. L’hàbit lector com a eina bàsica per accedir i construir coneixement i desplegar el potencial personal.