Acords del Consell escolar de ZER

El consell escolar de ZER és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Composició del consell escolar de la ZER

 • President: Mireia Salvador
 • Cap d’Estudis: Quico López
 • Secretària: Neus Guidonet
 • Directora Puig Drau: Anna Font
 • Directora Pont Trencat: Mireia Salvador
 • Directora Alzinar: Roser Masó
 • Mestres del Claustre: Anna Peña, Anna Maria
 • Representants dels Pares/Mares: Marc Gallardo, Daniel Sánchez i Núria Coll
 • Representant de l’AMPA i AFA: Olga Ortega, Meritxell Costa i pepi Broncano
 • Representant del personal no docent (PAS): Mariló Ruiz
 • Representant de l’Ajuntament: Joan Lacruz, Marisol García i Núria Masnou
 • Referent d’igualtat de gènere ( coeducació): Anna Mª Manzanares

Funcions del consell escolar de ZER:

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d’acords de co-responsabilitat, convenis i altres acords de col·—col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Acords del darrer Consell Ecolar ( 18/19):

ACORDS