Certamen lectura en veu alta

La lectura en veu altaConsulteu els llibres per al XIV Certamen de LVA

La lectura i l’escriptura són eines bàsiques per a l’aprenentatge, i les activitats de comprensió lectora hi han de tenir un paper destactat. És per aquest motiu que des de la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Ensenyament organitzen el Certamen de lectura en veu alta a nivell de tot Catalunya.  El Certamen està organitzat en cinc categories: grumets vermells (nois i noies lectors de cicle mitjà de primària), grumets verds (nois i noies de cicle superior de primària), timoners (alumnat nouvingut de cicle superior de primària i primer cicle d’ESO incorporat al sisitema educatiu, que faci menys de vint-i-quatre mesos), corsaris (nois i noies de primer cicle d’ESO) i tropa de corsaris (grups de 3 nois i noies de 2n cicle d’ESO).

A totes les categories es participa de manera individual, excepte la tropa de corsaris que la lectura és col·lectiva.

Els objectius són:

 1. Dominar les destreses necessàries per tal de fer una lectura expressiva correcta es poden tenir en compte els punts següents:
  • Llegir amb una entonació adequada, amb la velocitat, la pronunciació i el ritme que demana cada tipus de text.
  • Controlar el procés lector per a assegurar una lectura correcta d’allò que diu el text (preparar-se la lectura, mantenir l’atenció, saber què s’ha de fer davant de paraules difícils…).
  • Llegir en públic textos diversos, amb expressivitat, captant l’atenció, amb l’entonació, el ritme i la velocitat adients en cada cas, controlant el procés de lectura.
  • Tenir clar amb quin objectiu, amb quina intenció o emoció, es llegeix un text determinat per a ajustar-hi la lectura.
 1. Afavorir la comprensió lectora.
 2. Treballar alguns aspectes gramaticals.
 3. Afavorir l’ampliació de lèxic i vocabulari.
 4. Prendre consciència de quan es fa una lectura pels altres.
 5. Incentivar en el gust per llegir i el plaer d’escoltar.
 6. Ser generadora de debat.
 7. Donar a conèixer més llibres.
 8. Desenvolupar recursos que ens ajudin a superar situacions on ens sentim insegurs i no controlem, com per exemple, llegir en públic.

Hi ha tres fases, en la primera, la de motivació es visualitzen vídeos d’edicions anteriors. L’objectiu es sorprendre’ls escoltant les lectures, observant l’ambient de l’auditori… Fer explícits els objectius; Per què la lectura en veu alta? Què volem aconseguir participant en el concurs? Què entrenarem? Què millorarem? (posició, to de veu, interpretació, entonació, fluïdesa, vocalització, puntuació, ritme i velocitat.

A la segona fase, la d’entrenament, es fan exercicis per tal de millorar els aspectes anteriors esmentats.

A la tercera fase, coneixem els llibres i preparem els textos, primer es fa la lectura dels llibres autònomament a casa i algunes pàgines a classe. Aquestes les escull la mestra o els alumnes segons si es vol comentar, donar alguna impressió…, sobre algun aspecte en concret. Un cop llegits el mestre fa la tria de 4 o 5 textos consecutius i els preparem amb els alumnes. Com ho fem?

1ra lectura. Sempre la fa la mestra per fer de modelatge.

2na lectura. La fan els alumnes.

Subratllem paraules difícils

Marquem punts, comes, interrogants…, tots els signes de puntuació.

 Posteriors lectures.

Busquem on fer dos o tres pauses per tal de donar èmfasi.

Escrivim en un costat quina emoció o emocions surten: alegria, sorpresa, tristesa, angoixa, …

Després les anem entrenant de diverses formes: en parella, amb el grup classe, només amb el mestre

Per accedir a més informació us podeu dirigir a http://www.lecturaenveualta.cat/