Pla lector

El Departament d’Educació té com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat i ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat bàsica, per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels joves. La competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

El Pla d’Impuls de la lectura és un model d’intervenció didàctica que situa a l’alumne/a com a protagonista del seu propi aprenentatge, a través de la planificació d’activitats de lectura, per fomentar el gust per la lectura i l’hàbit lector de l’alumnat. També per aprofundir en la millora de la fluïdesa lectora de l’alumnat i les estratègies de comprensió. I a més, per incorporar l’ensenyament de les estratègies de comprensió en les activitats de lectura a les diferents àrees.

La lectura, com a a base d’altres aprenentatges, esdevé un factor fonamental per a l’adquisició i desenvolupament de les competències bàsiques. 

Els tres eixos de la comprensió lectora són:

1- Saber llegir

2- Llegir per aprendre

3- Gust per llegir.

A l’Institut de Vilafant els alumnes de 1r i 2n ESO llegeixen 30 min dos dies a la setmana, fan lectura silenciosa, els alumnes trien el llibre que volen llegir de la bilbioteca d’aula que tenen cada grup a la seva classe.