Mediació

La mediació és una eina que ens facilita el fet d’arribar a acords voluntaris entre les persones implicades en un conflicte i que responsabilitza tothom en el manteniment d’un clima positiu de treball i de relació.

Es tracta d’un procés voluntari i que no eximeix del compliment de sancions, sinó que comporta la reparació de danys i la reconciliació de les persones implicades.

En definitiva, contribueix a fomentar i millorar la convivència en el centre potenciant l’educació en valors, l’aprenentatge en la gestió dels conflictes que es produeixen i la implicació de diferents membres de la comunitat educativa.

Projecte de mediació (2010-11)