Projecte educatiu

El nostre projecte educatiu es basa en aquests eixos:
  • Progrés continuat de l’alumne estimulant els seus interessos i capacitats
  • Valoració de l’esforç personal
  • Ambient de convivència i estudi
  • Control continuat de la qualitat i del rendiment acadèmic.

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre i conté els elements següents:

  • Criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre
  • Indicadors de progrés
  • Concreció i desenvolupament dels currículums
  • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa
  • Projecte lingüístic
  • Caràcter propi del centre.

Inclou també informació sobre les unitats i serveis especialitzats del centre (Aula Oberta, PIM, …) així com altres documents que també formen part del projecte educatiu com ara: Projecte de Convivència, Pla d’Acció Tutorial (PAT), Pla TAC, Plans d’Acollida, Projecte d’Escola i Família, Comunitats d’Aprenentatge, etc.

També es fa referència a altres projectes i activitats que es duen a terme: Educació per a la salut, Programes Erasmus+, Aprenentatge servei, Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE), …