Com treballem?

Objectius generals de centre

 • Organització flexible de grups d’alumnes o creació de grups més reduïts (sempre segons les possibilitats del centre) per poder atendre millor les necessitats de tots els nivells educatius i garantir una atenció a la diversitat més individualitzada.
 • Revisió de les programacions de cada àrea i del sistema d’avaluació.
 • Potenciació del seguiment dels alumnes a través de la programació de l’acció tutorial. Facilitar els mitjans per afavorir la participació activa de l’alumnat i dels pares/mares en tots els aspectes de la gestió del centre.
 • Oferir una oferta d’activitats extraescolars variada i de qualitat.
 • Potenciar el manteniment i la neteja general del centre.

 

Funcionament

 • Rebuda a les famílies abans d’iniciar-se el curs, i també, com a mínim, durant el 1r trimestre.
 •  Relació constant de les famílies amb tutors, professorat i equip directiu.
 • Atenció directa, ràpida i eficaç als alumnes i a les famílies.
 • Entrevista anual amb el/la tutor/a, i sempre que calgui amb caràcter d’urgència.
 • Assessorament personalitzat en l’orientació acadèmica dels alumnes.
 • Control d’assistència, cada hora de classe, a tots els alumnes.
 • Els alumnes no surten del centre durant el temps de l’esbarjo.
 • Comunicació telefònica immediata a la família en cas de necessitat.
 • Tramitació de beques.
 • I també, altres serveis de tipus més genèric.