Com treballem?

Els objectius educatius són els del Sistema d’Educació Públic de Catalunya, aconseguir l’èxit escolar i excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament del màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social.

Per tal d’aconseguir-ho, prioritzarem els aspectes següents:
– Català, llengua vehicular. Ple domini (comprensió i expressió oral i escrit) del Català i el Castellà.
– Inclusió educativa.
Innovació metodològica i didàctica per adquirir les Competències Bàsiques.
Lectura, eix dels aprenentatges, consolidació d’un temps de lectura independent, diària i reflexiva.
– Foment de les TIC.
– Afavorir el plurilingüisme efectiu entre l’alumnat.
Atenció individualitzada adequada a les necessitats de tots els alumnes.
– Emprenedoria per afavorir la creativitat i la innovació.
– Cultura avaluativa, retiment de comptes, sistema d’indicadors, autoavaluació.
– Formació contínua afavorint-ne l’autoformació en el centre.
– Implicació i compromís de la família.
– Relació centre i entorn.
– Prevenció i reducció de l’absentisme i l’abandonament prematur.
– Assegurar una bona convivència dins i fora de l’aula com a condició necessària per garantir el benestar emocional de tothom i els resultats educatius.