Criteris d’Avaluació

En aquest ” enllaç “teniu els criteris d’avaluació per cursos i matèries.

La correcció és, de molt, la part més útil dels estudis. Quintilià

Es faran un mínim de 2 proves avaluables per trimestre de cada matèria.
Quan es fixin les dates d’examen el professor/a les anotarà al calendari google.
Com a màxim es faran 2 exàmens al dia i 5 exàmens a la setmana. Cap professor/a pot posar un tercer examen si ja en tenen dos.
Cal informar els alumnes sobre els criteris d’avaluació i recuperació de cada matèria (% d’exàmens, % del treball a classe i a casa…)
Termini màxim recomanable per tornar les correccions: 1 setmana

El que aprens, ho aprens per a tu. Petroni

Tot seguit disposeu d’informació normativa de:

Avaluació ESO

  • Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’ESO
  • Avaluacio_ESO_families
  • DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
  • Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.
  • Ordre ENS/56/2012, de 8 de març, de modificació de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.
  • RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2015, per la qual s’estableixen les instruccions sobre el procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria per al curs 2015-2016.

Avaluació Batxillerat

    • ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.

ORDRE ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.

  • Orientacions amb aclariments sobre l’aplicació de la disposició addicional de l’Ordre ENS/62/2012, referent a l’alumnat en possessió d’un títol de tècnic o tècnica de formació professional que superi les matèries comunes de batxillerat.
  • ORDRE EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat.