TIAANA – Programa de Diversificació Curricular

El projecte TIAANA és un Programa de Diversificació Curricular de temàtica sòcio-sanitària, d’ara endavant PDC, instaurat a l’Institut Tiana durant el curs acadèmic 2014-15. Aquest projecte va ser possible amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tiana en la contractació del professional de l’àmbit pràctic, que comparteix la tutoria dels alumnes amb l’orientadora del centre.

L’objectiu principal del PDC és millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat del centre, mitjançant l’anàlisi acurada de les necessitats individuals de cada alumne/a, tot centrant-se en el món competencial bàsic i en el seu perfil laboral. Com ja hem avançat, la figura tècnica de l’Ajuntament imparteix la matèria de l’àmbit pràctic al PDC. L’objectiu d’aquesta matèria és assegurar l’adquisició d’hàbits bàsics de treball i el desenvolupament d’una disposició activa i positiva davant la feina.

En aquest àmbit s’apliquen dues metodologies de treball:

  • Realització de classes de formació teòrica i pràctica en l’àmbit assistencial a 3r d’ESO.
  • La realització de pràctiques en empreses públiques o privades prioritàriament de l’àmbit assistencial. La durada d’aquestes pràctiques és de dos trimestres per als alumnes de 3r d’ESO i d’un curs escolar per als alumnes de 4t d’ESO. L’objectiu d’aquestes pràctiques és que l’alumnat aprengui i conegui el funcionament del món laboral i motivar-lo per a què continuïn el seu itinerari formatiu.

La tècnica de l’Ajuntament, en definitiva, és la responsable de coordinar, gestionar i fer el seguiment dels alumnes que fan les pràctiques a les empreses del municipi.

Al final de l’etapa, 4t d’ESO, l’alumnat viatja a Ginebra per tal de realitzar diferents activitats relacionades amb l’àmbit del programa educatiu: visita al Museu de la Creu Roja, a la seu de les Nacions Unides, entre d’altres. Durant el viatge elaboren un dossier de treball que posteriorment exposen a l’aula.