Consell Escolar

El Consell Escolar de l’institut de Tiana és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa del centre.

En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, famílies i l’administració municipal.

Corresponen al consell escolar de l’institut de Tiana les funcions següents:

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Actualment, el Consell Escolar del centre està integrat per:

 • Director: Josep Gimeno
 • Cap d’estudis: Albert Gallego
 • Secretari: Joan Mercadé
 • Representant de l’Ajuntament: Carme Lloret
 • Representants de l’alumnat: Nil Cantador i Lola Robles
 • Representant de l’AMPA: David Rodríguez
 • Representants dels pares i mares: Pilar Barragán i Ismael Guzmán
 • PAS: Maria Lluïsa de Úbeda
 • Professorat: Joel Ibáñez, Pilar Grau, Susana López, Rosa Martí i Isaac Rubio