PREINSCRIPCIÓ 2020

PREINSCRIPCIÓ 2020

 

Preinscripció a secundària obligatòria

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Per fer la preinscripció us farà falta

La preinscripció es podrà fer de 2 maneres:

1. Preinscripció telemàtica amb suport informàtic (del 13 al 22 de maig de 2020)

  • Accés directe al formulari de sol·licitud telemàtica.
  • Documentació a presentar: 
   • El model de sol·licitud que cal utilitzar és la sol·licitud amb suport informàtic (encara no està disponible) . S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. En el nostre cas c5006525@xtec.cat
   • Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:
    • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
    • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
    • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
     De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
    • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

      Important:

     • El centre ha de respondre per correu confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

2. Preinscripció presencial (del 19 al 22 de maig de 2020) amb cita prèvia

  • La preinscripció presencial només serà per a casos excepcionals de famílies que no puguin fer la inscripció online amb suport informàtic
  • Sol·licitud de preinscripciópdf icon[695,08 kB ]
  • Per demanar cita prèvia caldrà fer-ho en aquesta adreça que el Departament d’Educació ha  posat disposició dels centres i els usuaris, o per telèfon al 973142700 a partir del dilluns 18 i fins al 22 de maig de les 9 i fins a les 14 hores.
  • Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, l’original i fotocòpia de la documentació  següent:
   • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
   • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
    De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
   • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la original que els acredita.

 

 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

  • Per a la preinscripció telemàtica, documentació escanejada o fotografiada enviada al c5006525@xtec.cat amb la resta de documentació.

  • Per a la preinscripció presencial, documentació original i fotocòpia.

 

 • Criteri específic, adscripció al centre sol·licitat (no cal documentació).
 • Criteris generals:
Germans/germanes al centre o pares/mares que hi treballin
Proximitat del domicili DNI/NIE
Lloc de treball Contracte laboral
Renda anual Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
Discapacitat igual o superior al 33%  de l’alumne/a, pare/mare o germà/na -Certificat o  targeta acreditativa de la discapacitat.

– Document acreditatiu de ser beneficiari o   beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa.

 

Criteris complementaris:

  • Família nombrosa o monoparental. Llibre de família nombrosa o monoparental vigent.

.