CONSELL ESCOLAR_Eleccions 2018

Aquest any 2018 es convoquen eleccions de membres dels diferents sectors del Consell Escolar: Alumnat, Pares i Mares, Personal docent, Personal d’atenció educativa (PAE) i Personal d’administració i serveis (PAS)

El consell Escolar és  l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Informació general:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/

Documents: