Estudis

El nostre institut ofereix estudis d’ESO i  Batxillerat. Les modalitats que s’ofereixen són totes les existents: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, i Arts amb les seves dues vies: Arts Plàstiques, Disseny i Imatge i Arts Escèniques, Música i Dansa.

L’horari lectiu per a tots els ensenyaments és horari compactat de matí, tal com ha estat autoritzat pel Departament d’Ensenyament. Creiem que dóna opció als joves a una bona distribució del seu temps de treball escolar a casa, activitats extraescolars i lleure.  Concretament és de 8,00 h a 14,30 h amb l’esbarjo entre les 11,00 h i les 11,30 h.

ESO

Són quatre cursos de secundària obligatòria.

MATÈRIES. Hores per curs previstes:

(Segons el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria)


TUTORIA 

Es fa una hora setmanal d’atenció amb el grup classe on es treballen diferents aspectes que estan programats al Pla d’Acció Tutorial (acollida de l’alumnat, seguiment, orientació, xerrades, tallers…). També és funció del tutor o tutora el seguiment individual dels alumnes i les comunicacions amb les famílies. En el document PGA (Pla General Anual que cada curs es  publica a la web es poden veure les concrecions per cursos.

 

Batxillerat

Són dos cursos de batxillerat a realitzar en un màxim de 4 anys.Oferim totes les modalitats existents:

  • Modalitat d´Arts:
    • Via d’arts plàstiques, disseny i imatge
    • Via d’arts escèniques, música i dansa
  • Modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

Es cursen 30 hores setmanals de les matèries que es classifiquen en: comunes, de modalitat i específiques.

La formació de grups es fa per modalitats i tenint en compte la ràtio global, per tant és possible que un mateix grup tingui alumnes de dues modalitats. Hem de dir que dins de cada modalitat l’alumnat pot seguir un itinerari formatiu, segons les matèries de modalitat i específiques escollides  que s’adequa a les seves necessitats, habilitats i perspectives de futur acadèmic d’acord amb les orientacions rebudes per part del seu tutor i la família respectiva.

Destaquem que en la franja d’específiques hi són presents matèries de la pròpia modalitat, matèries d’una altra modalitat i matèries altres específiques. S’organitzen de manera que donen un alt grau d’individualització del currículum propi de l’alumnat.

 

MATÈRIES. Hores per curs previstes.

(Organització en  base a: Documents per a l’organització i la gestió dels centres del Departament d’Ensenyament.

Matèries comunes

 

Matèries de modalitatHi ha una matèria de modalitat anomenada comuna d’opció que és fixa per a tots els alumnes de la modalitat. S’hauran de cursar: tres matèries de modalitat o dues de modalitat (inclosa la comuna d’opció) i una específica/optativa per curs.captura3

 

captura4

Altres matèries de modalitat: (veure la distribució per cursos en les pàgines de 1BATX i 2BATX)
Matèries específiques / optatives:
En l’oferta del centre tenim:
  • Segona llengua estrangera: Francès i Alemany (1BATX)
  • Informàtica (1BATX)
  • Psicologia i sociologia (2BATX)

 

TUTORIA

Entenem que la tutoria del batxillerat no és menys important que la de la secundària obligatòria i, per tant hi ha també un esforç en la programació i coordinació de les sessions setmanals amb el grup classe on es treballen diferents aspectes segons els interessos i necessitats de cada nivell (acollida de l’alumnat nou, seguiment, orientació a estudis posteriors, xerrades universitàries, tallers). També en aquests nivells el tutor o tutora és qui fa el seguiment individual dels alumnes i les comunicacions amb les famílies.