Negociat de licitació

LICITACIÓ DE NETEJA 2018

Anunci de Licitació:(8-11-17)

 • Anunci licitació contracte de serveis (Exp. 43011418-01-2018)(ST_ANU_005)
 • Prescripcions Tècniques (Tgna_PPT)
 • Plec de Clàusules Administratives Particulars (Tgna_Obert Simplificat)
 • 22-11-17 data fi de termini de presentació de les ofertes (15 dies naturals a comptar des del mateix dia de la publicació de l’anunci)

Composició de la mesa de contractació:(22-11-17)

Comunicació de la data d’obertura del sobre “C”:(4/12/17)

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ:

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

RESOLUCIÓ DE PRÒRROGA:

 • () EXP. 43011418-01-2018 (dd/mm/yy)

LICITACIÓ DE NETEJA 2016

Anunci de Licitació:

 • Anunci licitació contracte de serveis (Exp. 43011418-01-2016) (dogc)(doc4a)
 • Prescripcions Tècniques (ppt)
 • Plec de Clàusules Administratives Particulars (pca)

Composició de la mesa de contractació:(10-9-15)

Comunicació de la data d’obertura del sobre “C”:(11/11/15)

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ:

 • (doc12) EXP. 43011418-01-2016 (4/12/15)

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

 • (doc14) EXP. 43011418-01-2016 (17/12/15)

RESOLUCIÓ DE PRÒRROGA:

 • (doc15) EXP. 43011418-01-2016 (20/10/16)

LICITACIÓ DE NETEJA 2014 

CONVOCATORIA: (21-11-13)

 • CONTINGUT DE LA PUBLICACIÓ DE L’ANUNCI DE LICITACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT (doc3a)

SOL·LICITUD:(21-11-13)

 • CARTA D’INVITACIÓ AL PROCEDIMENT NEGOCIAT (doc3b)
 • PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (doc3)
 • CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (doc2)

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ:(16-12-13)

 • EXP. 43011418-01-2014 (doc9)