Castellà

Departament de castellà curs 2018-2019

Membres:

Fernando Mateo – Cap de departament, professor de llengua castellana i literatura a 2n (Mestral, Xaloc, Garbí) i 4t d’ESO

Francisco Rivera – Tutor de 1r B, professor de llengua castellana i literatura a 1r d’ESO, 1r PIM i 1r Mestral.

Magdalena Juan – Coordinadora de biblioteca, tutora de 3rC i professora de llengua castellana i literatura a 2n d’ESO (Llevant) i 1r Garbí i 1r Xaloc.

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ A L’ESO

Es manté l’avaluació continua amb la mitjana ponderada amb canvis en els percentatges: 1r trimestre – 20%, 2n trimestre – 30% i 3r trimestre 50%. Per fer la mitjana ponderada del trimestre s’haurà de treure com a mínim un 3.

Les proves d’avaluació són necessàries per superar la matèria, per tant, es necessitarà un justificant mèdic o administratiu per repetir una prova oficial. El professor establirà un termini amb l’alumne/a per entregar el justificant que no sobrepassarà d’una setmana. Si, tot i així, encara no es presenta el justificant la prova es considerarà no aprovada.

 A 1r i 2n d’ESO

 

Dimensió Destresses i subcompetències Percentatge
Dimensió comunicativa Comprensió lectora

Expressió escrita

Comprensió oral

Expressió oralment

Coneixement de la llengua

50%
Dimensió Actitudinal Procediment (deures, dossier)

Actitud

20%

(Procediment 20%; actitud 10%)

Dimensió literària Llibre de lectura 30%

1r i 2n ESO PIM

Dimensió Destresses i subcompetències Percentatge
Dimensió comunicativa Comprensió lectora

Expressió escrita

Comprensió oral

Expressió oralment

Coneixement de la llengua

40%
Dimensió Actitudinal Procediment (deures, dossier)

Actitud

45%

(Procediment 30%; actitud 15%)

Dimensió literària Llibre de lectura 15%

 

 A 3r i 4t d’ESO

 

Dimensió Destresses i subcompetències Percentatge
Dimensió comunicativa Comprensió lectora

Expressió escrita

Comprensió oral

Expressió oralment

Coneixement de la llengua

40%
Dimensió Actitudinal Procediment (deures, dossier)

Actitud

20%

(Procediment_10%; actitud 10%)

Dimensió literària Llibre de lectura

Teoria de la literatura

40%

 

3r i 4t ESO LLEVANT

Dimensió Destresses i subcompetències Percentatge
Dimensió comunicativa Comprensió lectora

Expressió escrita

Comprensió oral

Expressió oralment

Coneixement de la llengua

45%
Dimensió Actitudinal Procediment (deures, dossier)

Actitud

45%

(Procediment 35%; actitud 10%)

Dimensió literària Llibre de lectura

Teoria de la literatura

10%