Normativa de funcionament

Com a norma general de funcionament, s’ha de ser respectuós amb tot el professorat, companys/es i personal no docent del centre.

Així mateix s’ha de tenir en compte que l’institut és de tots i totes i que s’ha de tenir respecte per tot el material i  instal·lacions.

NORMES GENERALS:

 1. L’alumnat ha d’arribar puntualment al centre, esperar-se a la porta fins que sigui l’hora i entrar de forma ordenada, sense córrer ni cridar. S’ha de sortir de la mateixa manera.
 2. Quan un/a alumne/a arribi tard s’haurà de presentar obligatòriament a Consergeria abans d’incorporar-se a classe i portar un justificant.
 3. L’alumnat que hagi faltat algun/s dia/es a classe haurà d’entregar al tutor/a la justificació d’aquesta absència a l’imprès corresponent el mateix dia que s’incorpori.
 4. Per repetir un examen serà necessari un certificat mèdic (si el/la professor/a de la matèria ho considera oportú) i/o justificant.
 5. Si un/a alumne/a es troba malament, s’esperarà a classe fins que el vinguin a buscar.
 6. No es pot fumar ni beure begudes alcohòliques al centre.
 7. Un cop s’ha entrat a l’Institut, no es pot sortir fins que finalitzi la jornada escolar. Només poden sortir en cas d’urgència o necessitat l’alumnat que ho justifiqui mitjançant l’imprès corresponent signat pels pares o tutors i sempre amb un adult autoritzat.
 8. L’alumnat ha d’anar a classe i a les activitats de centre corresponents adequadament vestit, ben disposat i amb el material i els llibres necessaris per al seu aprenentatge. Això inclou la classe d’Educació física.
 9. Només és possible menjar al pati. Dins de l’institut no es pot menjar xiclets, pipes, llaminadures, etc.
 10. No és permès portar objectes no útils a l’Institut, com poden ser joguines, maquinetes de joc, etc. Es prohibeixen estris que tallin o afilats, tòxics o inflamables, que poden comportar risc per a la salut. El centre no es farà càrrec de la seva pèrdua o la seva sostracció. Ni ho investigarà.
 11. No és permès l’ús del mòbil al centre. El centre no es farà càrrec de la seva pèrdua, del seu desperfecte o de la seva sostracció. No ho investigarà.
 12. Tampoc es pot portar al centre Tippex, retoladors permanents…

A l’alumne/a que porti algun objecte no permès al centre se li podrà requisar i només el podrà recuperar si el pare, mare o tutor/a el vénen a buscar al centre.

A L’AULA:

 1. A classe s’ha de seure correctament, no es poden aixecar els/les alumnes sense cap justificació ni permís del/la professor/a.
 2. No es pot parlar amb els companys si l’activitat que es fa no ho requereix.
 3. S’ha de tenir respecte pel mobiliari del centre.
 4. Entre classe i classe els/les alumnes no tenen descans, per tant han de romandre a classe si no han de fer canvi d’aula i aprofitar per preparar el material necessari per la matèria següent. És el/la professor/a qui donarà permís per recollir.
 5. Les aules han d’estar netes i ordenades. Les cadires s’han de posar a sobre de les taules en finalitzar la jornada escolar amb la finalitat de facilitar la neteja. S’han de tancar també totes les finestres, persianes i llums.
 6. Només es permet d’anar al lavabo en cas de necessitat, de manera individualitzada. S’ha d’aprofitar l’hora d’esbarjo. No s’hi pot anar entre classes.

ALS PASSADISSOS:

 1. Els passadissos són indrets de pas o d’espera, mai de joc o d’esbarjo.
 2. Si alguna classe no és oberta s’haurà d’anar a avisar a Consergeria o a la sala de professorat perquè vagi algú a obrir.

AL PATI:

 1. Al pati no es pot jugar amb violència.
 2. Per raons de seguretat, no es pot parlar amb l’exterior.
 3. Al passadís interior no ha de quedar ningú, excepte per anar al lavabo o quan el temps meteorològic no permeti sortir a l’exterior.
 4. A l’hora de l’esbarjo, les classes han de quedar buides d’alumnes, excepte si ho autoritza algun/a professor/a i sota la vigilància d’aquesta persona.
 5. Els papers, deixalles, etc., s’han de dipositar a la paperera. L’alumne/a que embruti serà amonestat i haurà de netejar el que ha embrutat.

  AVALUACIÓ:

La nota de cada matèria no és la mitjana aritmètica dels diferents exàmens realitzats a classe. També es valoren altres aspectes que tenen una gran importància a l’hora de calcular la nota: deures, actitud a classe (comportament, participació…), presentació de treballs, etc. Els criteris d’avaluació seran establerts a les reunions de l’equip docent. Per tant és molt important que no descuidis aquests aspectes.

 

També cal tenir present que:

 • Si promociones amb alguna matèria suspesa, l’hauràs de recuperar al curs següent.

 

ALTRES NORMES A TENIR EN COMPTE:

 1. L’alumnat pagarà o repararà els desperfectes ocasionats en cas d’haver sigut de forma intencionada o per un mal ús.
 2. Si alguna cosa es fa malbé sense voler, cal avisar immediatament a Consergeria si es tracta d’un espai comú o al professor/a de l’aula.
 3. En el cas que s’ocasioni algun desperfecte de forma intencionada i no aparegui el culpable, s’haurà de reparar entre les persones implicades.
 4. L’alumnat ha de fer-se responsable del seu material i tenir-ne cura.
 5. En el cas que el centre presti a un/a alumne/a material, aquest/a el retornarà en perfecte estat.
 6. No es permeten actituds íntimes d’afecte al centre.

En el cas d’incompliment d’alguna d’aquestes normes el professorat podrà prendre les mesures cautelars oportunes.

 

Aquesta  normativa es basa en el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya i en el Reglament de règim interior del centre.

 

Aquesta normativa és extensiva al transport escolar.

 

PAUTES GENERALS PER AL TREBALL DIARI

 AGENDA:

 L’agenda serveix per anotar els deures, controls i feines pendents de cada dia. És important que no se t’oblidi diàriament apuntar tot el que hagis de recordar per aprofitar al màxim el teu treball.

 • L’agenda serveix també de comunicació entre les famílies i l’Institut.
 • Des de casa les famílies haurien de controlar diàriament les agendes per estar al dia del que han de fer els seus fills i filles.
 • L’agenda no s’ha de fer servir mai per enviar notes o escriure coses no relacionades amb la feina de l’Institut. Si algun/a alumne/a en fa un ús inadequat se li demanarà de portar-ne una altra. Si algun pare/mare o tutor/a vol tractar algun tema més individualitzadament, s’aconsella parlar directament amb el/la tutor/a i no fer servir l’agenda.
 • També hi haurà una agenda en suport digital a la qual es podrà accedir a través del programa de gestió Gestin, amb els corresponents usuari i contrasenya, que facilitarà el centre. En aquesta agenda, com a mínim, s’hi inclourà el dia i l’hora dels exàmens.

 

CARPETA D’ANELLES:

Has de ser endreçat amb els fulls que portes a la teva carpeta d’anelles. Aquests han d’estar classificats per matèries i ordenats correctament per dies.

 • També hi has de posar portafolis per ficar-hi les còpies que et donin de les diferents matèries i per presentar les llibretes o treballs.
 • Quan escriguis en un full has de tenir en compte aquestes normes bàsiques:
  • Sempre hi ha d’haver marge als quatre costats del full.
  • Has d’escriure sempre la data (t’ajudarà a organitzar el teu material) i numerar les pàgines.
  • No facis servir mai el bolígraf vermell ja que és el color que fan servir els/les professors/ores quan fan correccions.
  • Fes servir sempre els mateixos colors: un per esquemes o resums, un altre per enunciats dels exercicis i un altre per respostes.
  • Copia els enunciats dels exercicis a no ser que els/les professors/ores t’indiquin el contrari, això ajuda a millorar l’ortografia, ja que exercita la memòria visual.

 

SORTIDES

  No es permetrà la participació a les sortides a aquell alumnat que tingui conductes contràries a les normes de convivència o acumulació important d’incidències.

– L’assistència a classe és obligatòria encara que no es participi en les sortides previstes.

 

DRET A VAGA

 L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no pot fer vaga, independentment de l’edat que tingui. A continuació es recull el que estableix la normativa vigent (Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya):

 

Article 32

    Decisions sobre l’assistència a classe

 • El consell escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat, en relació amb la seva assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l’exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares.

 

TREBALL DIARI

És important per afrontar amb èxit l’ESO que tinguis uns hàbits d’estudi. Aquests consisteixen bàsicament a:

 • Acostuma’t a estudiar sempre al mateix lloc i sempre amb el mateix horari. Et recomanem entre 1 i 2 hores diàries. Pots elaborar un horari extraescolar i així sabràs el temps de què disposes i t’ajudarà a organitzar-te millor.
 • Porta la feina al dia. Per això, anota la feina pendent a l’agenda quan acabis cada classe.
 • Quan et posis a fer els deures a casa, treu l’agenda i comença a revisar matèria per matèria el que has fet i fes el que ha quedat pendent o per fer. Si són exercicis, no et posis a fer-los directament, primer repassa la teoria i després aplica-ho als exercicis. No es tracta de fer els exercicis perquè el/la professor/a no et fiqui una falta sinó per assolir allò tractat a classe. Si no els fas així hauràs perdut el temps.
 • Després revisa les matèries del proper dia i comprova que tens la feina preparada. Si tens temps mira allò que s’explicarà, així ho entendràs molt més ràpidament.
 • Finalment, deixa’t la motxilla preparada per l’endemà, d’aquesta manera t’asseguraràs de què no et deixis res a casa.
 • Si tens treballs per presentar amb un termini més llarg (llibres de lectura, treballs de recerca…) tracta de fer-los amb temps i sempre com abans millor. Si et deixem molt de temps per fer-los és perquè són laboriosos i no es poden fer amb pressa.

 

A TENIR EN COMPTE:

—Els treballs s’han de presentar de forma puntual. No s’admetrà cap treball fora de termini.

—Si un treball no està ben presentat, aquest es retornarà a l’alumne/a perquè el faci correctament.

– S’ha d’estar molt pendent de la pàgina web del centre i del Moodle, on podeu trobar material complementari, activitats de reforç, exàmens i/o deures, així com les programacions d’algunes matèries.