Expressió

En aquest departament hi ha dos seminaris:

  • el de Música (cap de seminari: Cristina Expósito)
  • el de Visual i Plàstica (cap de seminari: Miquel Àngel Merigó)

Criteris d’avaluació de música

Criteris d’avaluació 1r ESO:

La nota final del trimestre dels alumnes sense PI es realitzarà tenint en compte els percentatges següents:

-Nota dels exàmens teòrics i pràctics : 80%. L’examen de flauta dolça consistirà en la interpretació d’una peça musical damunt d’una gravació.

-Treball a l’aula, realització dels deures: 10

-Actitud: 10%

Criteris d’avaluació 2n ESO:

La nota final del trimestre dels alumnes sense PI es realitzarà tenint en compte els percentatges següents:

-Nota dels exàmens teòrics i pràctics : 80%. L’examen de flauta dolça consistirà en la interpretació d’una peça musical damunt d’una gravació.

-Treball a l’aula, realització dels deures: 10%

-Actitud: 10%

Criteris d’avaluació de visual i plàstica

L’avaluació de 1r  3r  i 4rt d’ESO

Les notes s’obtenen de tres apartats :

-Procediments: Inclou: El dossier de làmines, dissenys amb ordinador, i altres treballs tridimensionals.

-Continguts: Inclou exàmens i qüestionaris.

-Actituds: Recull la valoració de la puntualitat, l’atenció a les explicacions, el treball, el respecte als companys i al professor, l’autocontrol, i també es considera molt important portar el material necessari per fer les activitats.

Per tots els cursos:

RECUPERACIÓ INDIVIDUAL DELS TRIMESTRES AMB NOTA ENTERA IGUAL O INFERIOR A 4 :

Durant el curs, i en el cas dels trimestres individuals amb nota igual o inferior a 4, a la alumne/a se li proposarà de realitzar una sèrie d’activitats relacionades amb el trimestre suspès i entregar-les en la data acordada pel professor.

RECUPERACIONS FINALS DE JUNY PER NOTES ENTERES IGUALS O INFERIORS A 4 :

Si passades les recuperacions trimestrals l’alumne encara té suspès algun trimestre haurà de presentar-se a una prova final per intentar aprovar el curs. Al setembre no hi haurà recuperacions.

 

Dossiers de Visual i plàstica per al curs 2019-20

És recomanable imprimir-los en fulls  dina4, enquadernat amb espiral en el llom més estret, en blanc i negre, a doble cara i en paper gruixut (com a mínim 120 grams). Si no es pot imprimir en paper gruixut és millor fer-ho només per una cara. A partir del setembre, també es podrà obtenir a consergeria previ encàrrec.

Els dossiers poden també imprimir-se a casa i són a l’apartat de visual i plàstica de la pàgina dels llibres de text per 2019-2020, pots accedir-hi clicant a  llibres 2019-2020.