CFGS Promoció d’Igualtat de Gènere

CFGS Promoció d’Igualtat de Gènere

“La nostra FP parteix 
d’una formació basada 
en vivències com a eina per
facilitar els aprenentatges”

Tríptic Informatiu

Títol oficial

Tècnic/a superior en Promoció d’Igualtat de Gènere.

Competència professional

Programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques de l’àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.

Àmbits professionals
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en l’àmbit públic i privat, en el sector de la prestació de serveis d’igualtat de gènere, en diferents institucions i entitats que presten serveis de caràcter econòmic i comunitari orientats cap a la igualtat efectiva de dones i homes: associacions, fundacions, institucions, sindicats, empreses, consultores, serveis municipals, organismes d’igualtat i centres comunitaris, entre d’altres.

Durada i distribució del cicle

2.000 hores, 383 de les quals són de pràctiques i es fan en centres col·laboradors. La resta són impartides a l’institut en dos cursos acadèmics.

 • 1r curs: horari de 14:45 a 21:05 hores, de dilluns a divendres.
 • 2n curs: horari de 14:45 a 21:05 hores, dilluns, dimarts i dijous. El divendres fins a 20:05 hores. Dimecres no hi ha classe.

Quins mòduls s’imparteixen?

Primer curs

 • MP1 Informació i comunicació amb perspectiva de gènere
 • MP2 Metodologia de la Intervenció Social
 • MP3 Àmbits d’intervenció per a la promoció d’igualtat
 • MP4. Desenvolupament comunitari
 • MP7 Prevenció de la violència de gènere
 • MP9. Habilitats socials
 • MP15 Fonamentació de la intervenció amb perspectiva de gènere (UF1)
 • Tutoria

Segon curs

 • MP4. Desenvolupament comunitari (UF3)
 • MP5 Participació social de les dones
 • MP6 Intervenció socioeducativa per a la igualtat
 • MP8 Promoció del treball de les dones
 • MP9 Habilitats socials (UF2)
 • MP10 Primers auxilis
 • MP12 Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • MP13 Projecte de promoció d’igualtat de gènere
 • MP15 Fonamentació de la intervenció amb perspectiva de gènere (UF2)
 • Tutoria

Condicions d’accés, tràmits i continuïtat

Clica aquí per veure les condicions d’accés, els tràmits i la continuïtat d’aquest cicle formatiu.

Accés a estudis universitaris

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. També es pot obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.