Biblioteca

La biblioteca és un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees i etapes educatives. La biblioteca en un centre educatiu actual es desenvolupa en un entorn físic i virtual que genera suport a la tasca docent