El Seminari està format per:

Sebastián Martínez: cap de seminari