ALUMNAT DE 2n, 3r i 4t ESO
RECUPERACIONS DE LES MATÈRIES PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS
SETMANA DE L´11 AL 15 DE GENER 2021

Què és L’ESO?

L’ESO és l’Ensenyament Secundari Obligatori que cobreix l’escolarització de tot l’alumnat entre els 12 i els 16 anys. S’imparteix als Instituts de secundària.Comprèn quatre cursos acadèmics. Té com a objectius completar la formació bàsica dels ciutadans/es i preparar-los per a la formació específica posterior (Batxillerats i Cicles Formatius d’FP) a la incorporació al món laboral.Com que és obligatori, opta per un ensenyament que s’adapta a la diversitat de capacitats i interessos del conjunt de l’alumnat.

Per atendre millor la diversitat  de l’alumnat, organitzem desdoblaments en el màxim de matèries, per tal d’agrupar de manera flexible l’alumnat segons les seves característiques i capacitats.

Llibres de text curs 2018-19

Triant el camí proj. recerca 4t 1920

Currículum de 1r, 2n i 3r d’ESO

Cada centre decideix en el seu projecte curricular la forma de distribuir les matèries al llarg dels cursos. Aquesta distribució a Can Vilumara és la següent:

Matèries

1r

2n

3r

Llengua catalana i literatura

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

Llengua estrangera (anglès)

4

3

3

Matemàtiques

4

4

4

Ciències de la naturalesa

3

3

4

Ciències socials

3

3

3

Educació física

2

2

2

Música

2

2

Educació visual i plàstica

2

2

Tecnologia

2

2

2

Religió (voluntària)/Cultura i valors étics

1

1

1

Tutoria

1

1

1

Matèries optatives

2

2

Treballs de síntesi: giren entorn un tema central i l’alumnat ha de treballar en equip i demostrar que és capaç d’aplicar les competències bàsiques apreses en les diverses matèries. Es realitzen en finalitzar 1r, 2n i 3r d’ESO en horari intensiu durant el mes de juny.

  • 1r ESO: “L’aigua, un bé escàs”
  • 2n ESO: “Un tomb per l’Edat Mitjana”
  • 3r ESO: “L’Hospitalet, ciutat industrial”
 • El servei comunitari és realitzarà a 3r d’ESO i té la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

 

Currículum de 4t d’ESO

Matèries

4t

Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Llengua estrangera (anglès)

4

Matemàtiques

4

Ciències socials,geografia i història

3

Educació física 2
Religió (voluntària)/Cultura i valors étics

1

Tutoria

1

Matèries optatives

9

Total setmanal

30

El currículum es completa amb tres matèries optatives (3 h cada una) a triar entre:

  • Biologia i Geologia
  • Educació visual i plàstica
  • Física i Química
  • Informàtica
  • Llatí
  • Música
  • Francès (segona llengua estrangera)
  • Tecnologia
  • Filosofia
  • Economia
Projecte de recerca: “Triant el camí”

L’objectiu d’aquest projecte que es realitza a 4t d’ESO és ajudar l’alumnat a prendre la decisió correcta sobre el seu futur itinerari acadèmic o professional en acabar l’etapa de l’ESO.
Es realitza al llarg de tot el curs amb el suport de les tutories. Es complementa amb tallers i xerrades impartits per personal especialitzat.

 Atenció a la diversitat

Agrupaments flexibles.
Grups reduïts en matèries instrumentals.
Atencions individualitzades.
Coordinació amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic(EAP).
Matèries de reforç, d’ampliació i d’iniciació a nous coneixements.
Suport de voluntaris d’Integració Social.

Activitats per a la millora de les competències bàsiques

Pla de lectura

Treballem el contingut de la matèria de Cultura i Valors Ètics mitjançant unes activitats que permeten alhora assolir les competències bàsiques comunicatives i lingüístiques, així com desenvolupar l’hàbit lector de l’alumnat. No s’ha d’oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

Es realitza durant una hora setmanal a tots els cursos de l’ESO.

 Projecte Vilumara Plurilingüe

Durant els cursos 14-15 i 15-16 el nostre institut  pilotat pel Departament d’Ensenyament va formar part del Grup d’Experimentació del Plurilingüisme (GEP). El pilotatge estava basat en un disseny en què s’incrementava l’exposició a la llengua anglesa i francesa en el context escolar.

Enguany, s’imparteixen classes d’algunes matèries en francès i en anglès.

A més a més, oferim una optativa a segon d’ESO, Global Scholars, que té com a objectiu, entre d’altres, que l’alumnat prengui consciència de què vol dir ser ciutadà del món i, tot això, utilitzant l’anglès com a llengua vehicular. Treballem conjuntament, al grup Odyssey, amb altres 8 ciutats de diferents països: Taipei, Medford (Boston), Athens, New York, Warsaw, Miami, Dubai, Broward (Fort Lauderdale) i Madrid.

Acció tutorial

Seguiment personalitzat de l’alumnat.
Coordinació amb les escoles de primària.
Contacte periòdic amb les famílies.
Control informàtic d’assistència amb comunicació diària i resum setmanal per a les famílies mitjançant el programa ALEXIA.
Activitats setmanals amb el grup:
– Acollida i cohesió del grup.
– Foment de la participació i convivència (resolució de conflictes, sentiment del grup…)
– Formació en valors ( educació viària, drets humans, solidaritat …)
– Autoconeixement ( autoestima, amistat, prevenció de conductes de risc per a la salut canvis físics i psicològics a l’adolescència …)
– Tècniques d’estudi.
– Orientació acadèmica i professional ( a tots els nivells però especialment a 4t d’ESO)
Tallers i xerrades amb especialistes (Oficina Jove de l’Ajuntament de l’Hospitalet, OMIC, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana, Fundación Alcohol y Sociedad, Oficina de Salut Jove de l’Hospitalet, Programa de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de l’Hospitalet, …)

Programa Salut i Escola

El nostre centre disposa d’una consulta oberta gestionada per una professional del CAP de Rambla Just Oliveras per tal d’atendre, de forma confidencial, les consultes sobre qualsevol tema relacionat amb la salut que preocupi el nostre alumnat.

Col·laboració amb els centres de primària

Traspàs d’informació de l’alumnat de primària que s’incorpora a l’institut i seguiment posterior de la seva adaptació al centre.

Participació en la “Roda de contes”, treball conjunt amb l’alumnat de 6è de primària.

En el marc del projecte “Sharing to learn”, alguns alumnes de 4t d’ESO van a les escoles de primària per realitzar activitats en anglès.

Proves per a l’obtenció del títol de graduat en ESO

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa. En aquest apartat hi trobareu tota la informació necessària per a l’organització d’aquestes proves.

 

 

STEAM (i alguns vídeos científics)

Sorgida als Estats Units, l’educació anomenada S.T.E.A.M. renforça la perspectiva pràctica dels aprenentatges.
L’Acrònim representa les matèries focals (en Anglès: Science, Technology, Engineering and Mathematics).
Al nostre institut treballem sota aquest enfocament les matèries de Ciències i Tecnologia, i hi promovem diversos tipus d’activitats. Moltes d’aquestes queden… Llegeix més»

Vine a Can Vilumara, estem de Portes Obertes! Cicles Formatius i Batxillerat

La Griselda Santos, directora de l’Institut Can Vilumara, us convida a entrar i veure de més a prop l’institut. També hi ha un vídeo explicatiu de la FP dual, amb unes paraules del cap d’estudis, Jaume Zarzuela.
Perquè heu de saber que dins d’aquestes portes hi ha un món ple d’activitat i experiències educatives que us sorprendran.

Som-hi, les portes estan obertes!