CFGS Integració Social

CFGS Integració Social

“La nostra FP parteix 
d’una formació basada 
en vivències com a eina per
facilitar els aprenentatges”

Tríptic Informatiu

Títol oficial

Tècnic/a superior en Integració Social.

Competència professional

Programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Àmbits professionals

Administracions públiques o entitats privades com centres de serveis socials, residències destinades a l’atenció de diferents col·lectius, centres d’acollida, altres centres residencials, serveis d’ajut a domicili, centres d’inserció ocupacional i professional, centres d’ensenyament reglat, i altres projectes d’iniciativa social promoguts per entitats públiques o privades.

Durada i distribució del cicle

2.000 hores, 383 de les quals són de pràctiques i es fan en centres col·laboradors. La resta són impartides a l’institut en dos cursos acadèmics.

  • 1r curs: horari de 08:15 a 14:45 hores, de dilluns a divendres.
  • 2n curs: horari de 08:15 a 14:45 hores, de dilluns a divendres (4 dies de la setmana).

Quins mòduls s’imparteixen?

Primer curs:

   • MP1 Context de la intervenció social
   • MP2 Metodologia de la intervenció social
   • MP3 Promoció de l’autonomia personal
   • MP4 Inserció sociolaboral
   • MP9 Habilitats socials
   • MP11 Formació i orientació laboral
   • Tutoria

Segon curs:

   • MP5 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
   • MP6 Atenció a les unitats de convivència
   • MP7 Suport a la intervenció educativa
   • MP8 Mediació comunitària
   • MP10 Primers auxilis
   • MP12 Empresa i iniciativa innovadora
   • MP13 Projecte d’integració social
   • MP14 Formació en centres de treball
   • Tutoria

Condicions d’accés, tràmits i continuïtat

Clica aquí per veure les condicions d’accés, els tràmits i la continuïtat d’aquest cicle formatiu.

Accés a estudis universitaris

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. També es pot obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.