Què és l’FCT intensiva?

A partir del curs 2019-2020, s’impartirà el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) en modalitat intensiva, a tots els cicles. L’FCT intensiva implica que l’alumnat de primer curs inicia les pràctiques la setmana següent de finalitzar les classes, al mes de maig, i fins el 30 de juny. Es realitzen entre 5 i 6 hores diàries de pràctiques (depenent del cicle), de dilluns a divendres. D’aquesta manera l’alumnat de primer fa una primera presa de contacte amb l’empresa, coneix l’equip de professionals i el seu funcionament i organització. Aquest horari es manté a partir de l’1 de setembre i fins que comencen les classes de segon, a mitjans de setembre. Amb l’inici de les classes, es redueix l’horari de pràctiques, en un màxim de 4 hores diàries, per tal de fer-ho compatible a l’estudi de la resta de mòduls del cicle. Aproximadament, amb l’inici de les vacances de Nadal s’acaben les pràctiques. Els alumnes que han sol·licitat exempció parcial de FCT, del 25% o del 50%, finalitzen, 1 mes o dos mesos abans, respectivament.

L’Institut Can Vilumara disposa d’una borsa de centres de pràctiques amb qui col·labora fa anys, els coneix i en fa el seguiment cada curs per valorar-los anualment. Amb aquests centres hi ha uns plans d’activitats pactats. Si algun alumne/a vol fer les pràctiques a un centre fora de la borsa, pot fer la proposta per escrit, justificant aquesta sol·licitud, a la coordinació de FP-FCT que ho estudiarà i donarà resposta. Els tutors/es de pràctiques de l’institut realitzen almenys dues visites i contacten amb els tutors/es de les empreses per a garantir un bon aprofitament de les pràctiques per part de l’alumnat. La FCT finalitza quan han realitzat el nombre total d’hores del mòdul, data que queda reflectida en l’acord de pràctiques que signen les tres parts, a l’inici de les pràctiques. El qBID és la plataforma virtual on, tant l’alumnat de FCT, com el tutor/a de l’institut i el tutor/a de l’empresa, van introduint el seguiment i valoració de les pràctiques. D’aquesta manera les tres parts estan connectades en tot moment. Els alumnes realitzen una memòria final que, juntament amb la seva actuació a les pràctiques, serveix d’eina d’avaluació del mòdul per part del tutor/a de FCT.

Al gener-febrer els alumnes de primer, en una sessió de tutoria, trien els centres de pràctiques, mitjançant un formulari de Moodle. Des de la coordinació de FP-FCT s’intenta adjudicar els centres que han sol·licitat, en funció de la disponibilitat de places i el nombre de peticions dels alumnes.