CFGS Educació Infantil

CFGS Educació Infantil

“La nostra FP parteix 
d’una formació basada 
en vivències com a eina per
facilitar els aprenentatges”

  Tríptic informatiu

Títol oficial

Tècnic/a superior en Educació Infantil.

Competència professional

Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil (0-3 anys) en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un/a mestre/a especialista d’educació
infantil i en tota l’etapa (0-6 anys) en l’àmbit no formal, en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Àmbits professionals

Sector de l’educació formal i no formal i en el sector dels serveis socials d’atenció a la infància.

Durada i distribució del cicle

2.000 hores, 383 de les quals són de pràctiques i es fan en centres col·laboradors. La resta són impartides a l’institut en dos cursos acadèmics.

 • 1r curs: horari de 08:15 a 14:45 hores, de dilluns a divendres.
 • 2n curs: horari de 15:45 a 21:05 hores, de dilluns a dijous, i divendres fins a 20:05 hores.

Quins mòduls s’imparteixen?

A primer:

   • MP2 Didàctica de l’educació infantil
   • MP3 Autonomia personal i salut infantil
   • MP4 El joc infantil i la seva metodologia
   • MP6 Desenvolupament cognitiu i motriu
   • MP7 Desenvolupament socioafectiu
   • MP10 Formació i orientació laboral
   • Tutoria

A segon:

   • MP1 Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social
   • MP5 Expressió i comunicació
   • MP8 Habilitats socials
   • MP9 Primers auxilis
   • MP11 Empresa i iniciativa emprenedora
   • MP12 Projecte d’atenció a la infància
   • MP13 Formació en centres de treball
   • Tutoria

Condicions d’accés, tràmits i continuïtat

Clica aquí per veure les condicions d’accés, els tràmits i la continuïtat d’aquest cicle formatiu.

Accés a estudis universitaris

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. També es pot obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.