Secretaria

Més tràmits, a continuació ⇓

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS

 

Batxillerat / Cicles Formatius:

– Impresos facilitats per la secretaria del centre o en aquest document de sol·licitud

– Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a.

– Original i fotocòpia del certificat de notes finals.

– En el cas de l’alumnat que pertanyi a una família nombrosa, monoparental o tingui una discapacitat, original i fotocòpia del carnet actualitzat que ho acredita.

– Pagament de les taxes vigents a partir del rebut que us facilitarem a secretaria.

Document: Autorització de lliurament de títol

 • FP-1 / FP-2 / BUP/ Mòdul Professional-3

– Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a.

– Original i fotocòpia de les notes finals.

– En el cas de BUP Llibre de qualificacions.

– En el cas de l’alumnat que pertanyi a una família nombrosa, monoparental o tingui una discapacitat, original i fotocòpia del carnet actualitzat que ho acredita.

-Pagament de les taxes vigents.

Document: Autorització de lliurament de títol

 • Formulari liquidació taxa títols BUP/FP i Mòdul Professional-3
 • – Entrar a la pàgina d’internet: www.mpt.es
 • – Accedir a “Servicios”
 • – Accedir a “Gestión y Pago de Tasas”
 • – Accedir a “Tasa 059”
 • – Accedir a “Rellenar e imprimir el formulario de la liquidación de la tasa 059”
 • – Seleccionar la provincia “Barcelona”
 • – Emplenar el formulari
 • – Obtenir el document PDF per “Obtenir Document” del formulari i imprimir totes les pàgines
 • – Pagar l’import corresponent a l’Entitat Financera

– Presentar els documents a la secretaria de l’institut

Document: Autorització de lliurament de títol

CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS

La sol·licitud s’ha de fer per escrit a la secretaria del centre. El model de sol·licitud és el següent:

Sol·licitud convalidació cicles

Taules de convalidacions segons el cicle formatiu:

Taula de convalidacions TAPD

Taula de convalidacions TAST

Taula de convalidacions TEI

Taula de convalidacions TIS

Taula de convalidacions TPIG

SEMIPRESENCIALITAT CICLES FORMATIUS

Orientacions per a omplir la sol.licitud:

 1. Consulteu el professorat del mòdul si s’ofereix en modalitat semipresencial.
 2. No presenteu el paper de la sol.licitud arrugat ni amb Tipp-Ex ni amb esmenes.
 3. Al lloc on posa hores presencials, indiqueu les hores mínimes presencials a què assistireu al llarg del mòdul/unitat formativa. Exemple: si una unitat formativa té 120 hores, s’haurà d’indicar com a mínim la meitat de les hores, en aquest cas, 60.
 4. Si la sol.licitud es fa per treball, cal adjuntar la vida laboral, el contracte i un certificat on consti l’horari.
 5. Si la sol.licitud es demana per càrregues familiars:
  • Per cura de menors: llibre de família i document d’empadronament
  • Per cura de persones adultes: llibre de família i certificat de convivència
 6. On posa “Documentació acreditativa”, cal especificar tots aquells documents que s’adjunten.

Sol·licitud semipresencialitat

Per a més informació, podeu consultar aquí.