Grau superior en

Ets una persona activa, dinàmica i social? T’agradaria aportar el teu granet de sorra per canviar el mon en què vivim? Com a tècnica o tècnic superior d’Ensenyament i animació socioesportiva podràs fer dels teus ideals la teva professió.

Aquests estudis et preparen per treballar com a animador esportiu, de lleure i turístic. Tots tres sectors, a més d’una elevada ocupabilitat, tenen un potencial educatiu que molts països consideren tant o més important que el de l’escola. Si el que voldries és treballar amb infants i joves i transmetre’ls les teves ganes de canviar la societat. Si creus que cal trencar estereotips en l’esport i fomentar-ne els valors de respecte, integració i companyonia que en son intrínsecs. Si t’imagines organitzant l’oferta d’animació d’un càmping, un hotel o un creuer amb activitats divertides i capaces de transmetre aquests valors, aquest és el teu Cicle formatiu.

Descripció

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.
La durada és de 2.000 hores (1.617 al centre educatiu i 383 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Aquest estudi substitueix el cicle Animació d’Activitats Físiques i Esportives (LOGSE).

Continguts

1r Curs

 • Mòdul 1: Valoració de la condició física i intervenció en accidents (132 hores; 12 crèdits ECTS)
 • Mòdul 2: Dinamització grupal (132 hores; 7 crèdits ECTS)
 • Mòdul 4: Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives (99 hores; 8 crèdits ECTS)
 • Mòdul 5: Activitats fisicoesportives individuals (132 hores; 10 crèdits ECTS)
 • Mòdul 6: Activitats d’oci i temps lliure (165 hores; 9 crèdits ECTS)
 • Mòdul 8: Activitats fisicoesportives d’equip (99 hores; 9 crèdits ECTS)
 • Mòdul 11: Formació i orientació laboral (66 hores; 5 crèdits ECTS)

2n Curs

Promoció 2019-21 – Alumnat provinent de l’Escola del Treball

 • Mòdul 2 (UF2): Dinamització grupal (33 hores; 3 crèdits ECTS)
 • Mòdul 6 (Hores de lliure disposició): Activitats d’oci i temps lliure (33 hores)
 • Mòdul 7: Activitats fisicoesportives d’implements (99 hores; 9 crèdits ECTS)
 • Mòdul 8: Activitats fisicoesportives d’equip (165 hores; 9 crèdits ECTS)
 • Mòdul 9: Jocs i activitats fisicorecreatives i d’animació turística (165 hores; 10 crèdits ECTS)
 • Mòdul 10: Activitats fisicoesportives per a la inclusió social (66 hores; 6 crèdits ECTS)
 • Mòdul 11: Formació i orientació laboral (99 hores; 5 crèdits ECTS)
 • Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores; 4 crèdits ECTS)
 • Mòdul 14: Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva (66 hores; 5 crèdits ECTS)
 • Mòdul 15: Formació en centres de treball (350 hores; 22 crèdits ECTS)

Promoció 2019-21 – Alumnat provinent de La Mercè

 • Mòdul 3: Planificació de l’animació socioesportiva (66 hores; 4 crèdits ECTS)
 • Mòdul 7: Activitats fisicoesportives d’implements (99 hores; 9 crèdits ECTS)
 • Mòdul 8: Activitats fisicoesportives d’equip (165 hores; 9 crèdits ECTS)
 • Mòdul 9: Jocs i activitats fisicorecreatives i d’animació turística (165 hores; 10 crèdits ECTS)
 • Mòdul 10: Activitats fisicoesportives per a la inclusió social (66 hores; 6 crèdits ECTS)
 • Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores; 4 crèdits ECTS)
 • Mòdul 13: Anglès tècnic (99 hores; 0 crèdits ECTS)
 • Mòdul 14: Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva (66 hores; 5 crèdits ECTS)
 • Mòdul 15: Formació en centres de treball (350 hores; 22 crèdits ECTS)

Promoció 2020-22

 • Mòdul 3: Planificació de l’animació socioesportiva (66 hores; 4 crèdits ECTS)
 • Mòdul 7: Activitats fisicoesportives d’implements (99 hores; 9 crèdits ECTS)
 • Mòdul 9: Jocs i activitats fisicorecreatives i d’animació turística (99 hores; 10 crèdits ECTS)
 • Mòdul 10: Activitats fisicoesportives per a la inclusió social (66 hores; 6 crèdits ECTS)
 • Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores; 4 crèdits ECTS)
 • Mòdul 13: Anglès tècnic (99 hores; 0 crèdits ECTS)
 • Mòdul 14: Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva (297 hores; 5 crèdits ECTS)
 • Mòdul 15: Formació en centres de treball (383 hores; 22 crèdits ECTS)

Accés
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Tràmits
Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.
Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Preu
Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Educació són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

El cost de les sortides, activitats i formacions complementàries previstes per al Curs 2020-21 és de 600 €.

Continuïtat
Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • professor o professora d’activitats fisicoesportives (natació, atletisme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres),
 • animador o animadora fisicoesportiu i recreatiu,
 • animador o animadora d’activitats d’inclusió socioesportiva,
 • animador o animadora de vetllades i espectacles en instal•lacions turístiques,
 • animador o animadora d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal•lacions turístiques,
 • coordinador o coordinadora d’activitats d’animació esportiva,
 • coordinador o coordinadora d’activitats fisicoesportives en instal•lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades,
 • coordinador o coordinadora de temps lliure educatiu
  infantil i juvenil,
 • coordinador o coordinadora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura,
 • coordinador o coordinadora d’activitats paracurriculars en el marc escolar,
 • cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil,
 • director o directora de temps lliure educatiu infantil i juvenil,
 • director o directora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura,
 • director o directora d’activitats paracurriculars en el marc escolar,
 • cap de departament d’animació turística,
 • cronometrador o cronometradora, jutge o jutgessa i àrbitre de competicions esportives no oficials,
 • promotor o promotora esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic,
 • monitor o monitora d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments,
 • monitor o monitora de temps lliure.

Normativa
Reial decret 653/2017, de 23 de juny, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva i es fixen els aspectes bàsics del currículum (BOE núm. 168, de 15.7.2017).

Tens més dubtes?
Si vols més informació, consulta l’apartat de preguntes freqüents, la web del Departament d’Educació o envia’ns un missatge mitjançant el formulari de contacte.

Llistes d’admesos/es

En aquesta llista podeu consultar les llistes d’admesos/es i les llistes d’espera, així com la documentació que necessitareu per a fer la matrícula de l’1 al 7 de setembre. Estigueu atents/es a la web per assabentar-vos de les convocatòries de les diferents reunions informatives prèvies a l’inici de curs que farem a primers de setembre. Felicitats a totes les persones admeses i molta sort a les de la llista d’espera amb les places vacants que publicarem un cop finalitzada la matrícula.

Curs Llista d’admesos/es Llista d’espera Documentació de matrícula
Tècnic/a de Futbol
de Nivell 1
Llistat admesos – Futbol
Pendent de Prova d’accés
Llista espera – Futbol Informació – Futbol
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)
GM Conducció d’act.
físiques al medi natural
Llistat admesos – CAFMN Llista espera – CAFMN Informació – CAFMN
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)
CFGS: Ensenyament
i animació socioesportiva
Llistat admesos – EAS Llista espera – EAS Informació – EAS
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)
CFGS: Condicionament
físic
Llistat admesos – CF Llista espera – CF Informació – CF
Fitxa Dades personals
Autorització continguts digitals
Declaració Covid (menors)
Declaració Covid (adults)

CFGS – Barem definitiu

Aquí teniu la llista de preinscripcions per als CFGS de Condicionament físic i d’Ensenyament i animació socioesportiva amb la nota definitiva.

El 23 de juliol es publicarà la llista ordenada definitiva i el 30 de juliol la llista d’admesos i la llista d’espera.

La matrícula es farà de l’1 al 7 de setembre.

CFGS – Sol·licituds amb puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud. Si la puntuació no és correcta o hi ha alguna errada en les dades, podeu presentar una reclamació fins el 16 de juliol, enviant un correu electrònic al centre indicant el número de preinscripció i adjuntant la documentació acreditativa de la nota que correspongui fotografiada o escanejada per les dues cares.

La llista ordenada definitiva es publicarà el 23 de juliol i la llista d’admesos i d’espera el 30 de juliol.

La matrícula es farà de l’1 al 7 de setembre.

Matrícula de continuïtat del 22/06 al 03/07

La matrícula per a l’alumnat dels instituts Escola del treball i Mare de Déu de la Mercè és del 22 de juny al 03 de juliol.

 • Empleneu el formulari corresponent i envieu-lo a matricula@ieb.cat
 • Cal que adjunteu també una fotografia tipus carnet (s’ha de veure tot el cap, mirant de front, amb el nas al centre de la imatge i sense complements com ulleres de sol, gorres o altres)
 • Comprovarem les dades i us enviarem les instruccions de pagament.

Formularis de sol·licitud de matrícula de continuïtat:

Portes obertes GS Animació

A l’apartat del GS d’Animació trobareu tota la informació sobre el Cicle d’Ensenyament i animació socioesportiva que us pot interessar i al de Secretaria tota la que podeu necessitar sobre el procés de preinscripció i matrícula. Per si us vareu perdre la sessió de portes obertes del dimecres 27 de maig, us hem deixat el vídeo del Live que vam fer a l’Instagram. Consulteu també l’apartat de preguntes freqüents.

Portes obertes virtuals

Ens hagués agradat poder-vos atendre i explicar-vos el projecte en persona, però degut a les mesures de contenció establertes, us proposem una visita virtual per la nostra web.

A l’apartat estudis trobareu tota la informació sobre cadascun dels Cicles que impartim i, per si us queden dubtes, atendrem les vostres preguntes per Zoom i per Instagram live segons aquest calendari. Cliqueu sobre el calendari per obtenir el link de la sessió:

Cicle de grau mitjà: Conducció d’activitats físicoesportives al medi natural, dimarts 26.05 a les 17.00h

Cicle de grau superior: Ensenyament i animació socioesportiva,
dimecres 27.05 a les 17.00h

Cicle de grau superior: Condicionament físic
dimecres 27.05 a les 18.00h

Us anunciarem les dates per als Ensenyaments esportius de Futbol i l’IFE d’Auxiliar en manteniment en instal·lacions esportives quan es publiquin les dates oficials de preinscripció i matrícula per a aquests ensenyaments.