Erasmus+

 

L’Institut té des de bon començament la intenció d’organitzar intercanvis amb altres centres d’educació superior europeus que ofereixin formacions relacionades amb l’activitat física, amb l’objectiu de desenvolupar l’esperit internacional del projecte:

  • contribuint a assolir els acords necessaris per a endegar programes de mobilitat internacional.
  • intercanviant experiències entre el professorat per tal de millorar continguts i metodologies.
  • establint intercanvis regulars d’alumnat i professorat amb diferents centres
  • generant contactes amb empreses d’altres països europeus on l’alumnat pugui realitzar part de la seva formació en centres de treball (FCT) i obrir les seves perspectives laborals més enllà de les nostres fronteres.

Les diferents formacions, preparen els futurs tècnics i les futures tècniques per treballar en un ampli ventall de professions que tenen un important bagatge internacional, com l’animació i l’entrenament esportiu, l’animació turística, la direcció d’activitats de lleure, la preparació física o l’entrenament personal. Per això un dels principals objectius del projecte educatiu de l’Institut és la promoció de les relacions internacionals.

La intenció a més llarg termini és crear una xarxa europea de centres de formació professional i ensenyaments superiors relacionats amb l’activitat física i l’esport que, a més de l’intercanvi d’alumnat i professorat promogui l’aprenentatge recíproc de coneixements, programes i mètodes de treball.

The School arises with the aim of organizing exchanges with other High Education Institutions offering formations related to physical activity in other European countries becomes one of the most important means to develop the highlighted goals related to the international policy of the school.
• It will help to get the necessary expertise to start up mobility programs for our students.
• Exchange experiences between teachers and optimize contents and strategies of formation.
• Built up periodic and recurring exchanges of students and teachers on a yearly base with some schools.
• Establish contact with companies in other EU countries to organize practical courses for students and network for finding jobs after finishing studies.
The different formations will prepare students to work in a varied branch of professional fields, like team-management and training, tourism, summer-camps, sports-economics, fitness-coaching,…All these branches are highly related to international ambits.
Therefore one of the core goals of the new school is to promote an international ambit as part of the educational program.
On a more long-term place we are aiming to build up a European Network of HEIs offering VET formations in sport with a regular exchange of students and teachers to take advantage of the knowledge of other similar schools among the EU and learn from each other.