Renovació del Consell Escolar de centre

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Així ho determina la Llei d’Educació de Catalunya, que en defineix les seves funcions. En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre, com el projecte educatiu, la programació general o la memòria econòmica, entre d’altres.

El procés electoral d’aquesta convocatòria començarà el 7 de novembre i culminarà abans del dia 22 de desembre amb la constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres. Els representants del consell escolar s’elegeixen per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Al nostre centre el formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis i el representant de l’administració local.