ESO

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics i s’organitza en diferents matèries. Aquestes matèries es divideixen en matèries comunes i matèries optatives:

  • Les matèries comunes són aquelles que cursen tots els alumnes i comprenen la gran majoria del currículum de l’alumnat.
  • Les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO tenen una assignació horària de 2 hores setmanals i estan organitzades quadrimestralment. Són d’oferta obligatòria les matèries de segona llengua estrangera (Francès), Cultura clàssica (al centre ofertada en anglès) i Emprenedoria. La segona llengua estrangera té una continuïtat al llarg de tota l’etapa i s’ofereix des de primer curs. També s’oferta altres matèries optatives que s’adeqüen al projecte educatiu del centre com ara Ràdio Pati, Medi ambient, Hort i Tècniques d’estudi. A més, el centre també ofereix la possibilitat d’escollir altres matèries per ampliar o reforçar matèries del currículum.
  • Les matèries optatives específiques de 4t d’ESO encaminen els alumnes per als seus estudis posteriors. Les cursaran durant tot el curs acadèmic amb una durada de 3 o 4 hores setmanals segons itinerari escollit.
Treball de síntesi (1r a 3r de l’ESO)

El treball de síntesi està format per un conjunt d’activitats ensenyament i aprenentatge que impliquen un treball interdisciplinari que afavoreix la integració de coneixements i del treball en equip, tant per part dels alumnes com dels professors. El nostre centre organitza el treball de síntesi de manera intensiva, concentrant les activitats en un període de 3 dies. Normalment està associat a una sortida fora centre i el desenvolupament d’un treball escrit, però és a 2n ESO quan els alumnes tenen la possibilitat de fer una sortida de 3 dies a algun lloc de Catalunya per poder realitzar el seu treball.

Servei comunitari (3r de l’ESO)

Comprèn una part d’aprenentatge que es realitza dins l’horari lectiu i un servei actiu a la comunitat, que s’ha de dur a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labori. La dedicació horària al desenvolupament del Servei comunitari és de 20 hores, amb un mínim de 10 hores de servei actiu a la comunitat.

Projecte de recerca (4t de l’ESO)

En el 4t curs tots els alumnes han de fer un projecte de recerca, en equip. L’objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l’ESO. El projecte està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumne, entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per l’alumne mateix i sota el guiatge dels professors. Al llarg del projecte, l’alumne ha de demostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.