Normes

Us presentem un resum dels aspectes més rellevants de les Normes de Funcionament del Centre. Trobareu el text complert en aquest enllaç.

1. ASSISTÈNCIA A CLASSE

L’assistència a classe és un dret i un deure dels alumnes. No obstant això, en casos de força major o circumstàncies imprevistes, és lògic que en algunes ocasions sigui inevitable faltar a classe. Els pares o tutors legals dels alumnes justificaran al tutor/a aquelles faltes d’assistència o puntualitat raonades. En cas d’exàmens, s’haurà de justificar l’absència mitjançant l’aportació d’un document oficial (justificant mèdic,citació…).

En cas que la falta d’assistència es pugui preveure, recomanem als pares que es posin en contacte amb el tutor/a. És el tutor/a la persona a qui heu de lliurar els justificants de les absències ja que en fan un seguiment.

En cas d’absències continuades sense justificació es comunicarà als serveis socials.

Els alumnes de 1r d’ESO no tenen dret a vaga.

Recordeu que si tenen febre o qualsevol simptoma vinculat a la Covid 19, l’alumne ha de romandre a casa durant aquest curs escolar.

2. PUNTUALITAT

Les portes del centre s’obriran deu  minuts abans de començar l’horari lectiu. Els alumnes accediran a l’aula que els correspongui on esperarà el professor. Cinc minuts després de l’hora d’entrada, es tancarà la porta de l’edifici. Passat aquest temps i per poder incorporar-se a l’activitat acadèmica, caldrà un justificant escrit dels pares o tutors legals (en el cas dels alumnes de 1r d’ESO, es tindrà una consideració especial).

Excepte l’hora de l’esbarjo, les classes se succeiran ininterrompudament; per tant, el timbre només sonarà un cop. No arribar a l’hora a l’aula assignada es considera un Retard (R), dels quals els professors en fan un recompte i, al tercer retard, es crea un full d’incidències.

Els lavabos de les plantes estaran oberts també per l’alumnat. Entre classes romandran tancats. L’alumnat hi podrà anar amb el permís del professor/a. I la clau durant la classe per evitar aglomeracions a l’hora de l’esbarjo.

3. COMPORTAMENT I ACTITUD A L’AULA I AL CANVI DE CLASSE

Dins l’aula s’ha de romandre en silenci, atendre les explicacions i mostrar l’actitud positiva necessària per a contribuir a un ambient de treball adequat. Qualsevol alteració de les activitats pot comportar una falta lleu o greu segons la normativa vigent.

Al canvi de classe, els alumnes han de tenir un bon comportament. No poden  sortir als passadissos en cap cas. En cas d’haver de canviar d’espai, el desplaçament es farà d’una forma cívica. Si no ho fa, qualsevol professor/a podrà amonestar l’alumne, sigui o no del seu equip docent.

3.1. MENJAR I BEGUDES

Dins de l’aula no es podran menjar ni aliments ni llepolies; tampoc beure aigua o altres begudes; igualment està prohibit mastegar xiclet. En cas de situacions excepcionals, sempre es demanarà permís prèviament al professor/a.

En cas de pluja, l’alumnat romandrà a l’aula excepcionalment.

A  l’hora de l’esbarjo, l’alumne podrà beure i menjar si així ho desitja.

En cap cas estan permeses les begudes alcohòliques.

3.2. TELÈFONS MÒBILS I APARELLS ELECTRÒNICS

Durant les hores de classe no es podran tenir mòbils ni aparells de música connectats o a la vista. La manipulació de qualsevol aparell o el fet que soni un telèfon mòbil durant la classe, representen una falta de disciplina greu i tenen una mesura correctora específica. Només quan el professor/a n’autoritzi l’ús per a usos didàctics es permetrà la seva utilització. En cas que s’incompleixi aquesta normativa, l’alumne/a lliurarà el telèfon mòbil al professor/a, i aquest el donarà a un membre de l’equip directiu. El professor/a trucarà a la família de l’alumne/a per informar del fet. Es recomana a l’alumne/a que demani i s’endugui la tarja SIM del seu mòbil per evitar problemes de confidencialitat, ja que no disposarà de l’aparell fins que la família vingui a buscar-lo.

Si les famílies volen comunicar-se amb els seus fills per a qualsevol situació excepcional poden fer-ho a través de consergeria. Recordeu que els alumnes també tenen uns minuts durant el canvi de classe, per tant, cap trucada, ni alarma de missatge serà disculpada durant les classes.

En cas de pèrdua o robatori d’aparells electrònics i telèfons mòbils, la responsabilitat recau íntegrament en l’alumne i no pas en el centre.

4. TEMPS  D’ESBARJO

Durant l’esbarjo (11:00 h – 11:30 h) els alumnes romandran al pati, sempre.  A tots els espais hi ha professors de guàrdia que vigilen i es troben a disposició de qualsevol alumne/a que ho necessiti. En cap cas aquests poden sortir del centre sols.

Les deixalles dels esmorzars s’han de dipositar als contenidors adequats. És responsabilitat de tots mantenir dignes els espais, tot respectant els punts verds (paper, plàstic i orgànica) del Projecte Escoles Verdes.

Aquest curs 2020-2021, hi haurà llocs reservats al pati per a cada grup classe i l’alumnat baixarà i pujarà del pati esglaonadament (veure pla de gestió i reobertura 2020-2021).

5. CONDUCTES PERILLOSES

Tot incompliment de la normativa del centre serà penalitzat segons la gravetat de l’acció comesa.

Cal dur mascareta en tot el centre i a tothora.

No està permès fumar al recinte escolar.

No està permès portar o consumir cap tipus de droga.

No es poden portar el que es consideren armes (navalles o semblants).

Cada cop que l’alumne/a cometi una falta de disciplina, es procedirà a telefonar la família. Si l’alumne acumula 3 faltes greus, bé directes, bé per acumulació d’incidències, se li obrirà un expedient disciplinari o substitutori, depenent de la situació i del calendari. La cap d’estudis o la directora es posaran en contacte amb vostès per tal d’informar-los del procediment. Prèviament a l’expulsió existeixen altres mesures correctores segons la falta que hagi comès l’alumne.

5.1. MATERIAL ESCOLAR I  MOBILIARI

S’ha de tractar correctament el mobiliari, el material i les instal·lacions. Cada alumne és responsable del que faci servir i tot el grup, de l’aula o de l’espai que ocupi. Mantenir net l’edifici, el mobiliari i les instal·lacions és primordial. En cas de desperfecte, aquest haurà de ser reparat per l’alumne/a o, en el cas que representi un cost econòmic, per la seva família.

La neteja i desinfecció de la taula de l’aula es farà cada dia, així com dels espais ocupats als tallers, laboratoris, música…

6. ÚS DE LA IMATGE PERSONAL

Per tal de preservar el dret d’ús de la imatge personal, no es permet utilitzar càmeres ni altres aparells que puguin fer fotografies dins el recinte escolar. Recordeu que el mal ús de les imatges preses és un tema molt seriós.

Si alguna família no vol que el seu fill o filla aparegui a les fotografies que es realitzen de les activitats de centre i de caire acadèmic haurà de presentar la documentació necessària a secretaria o enviar-la per correu electrònic.