Orientació acadèmica

L’orientació acadèmica pretén, a més de desenvolupar la capacitat d’auto coneixement dels alumnes, donar-los-hi informació sobre els diferents itineraris acadèmics, així com les diferents sortides professionals a que es pot aspirar amb cadascun d’ells.

D’una manera indirecta, aquesta orientació aconsegueix aprofundir en el coneixement que els alumnes tenen de la societat, del funcionament de les diverses institucions i de les tendències que segueix el món del treball. Un altre dels aspectes potenciats amb aquest treball orientador és el desenvolupament de la capacitat crítica per tal d’afrontar decisions amb maduresa.

Un últim aspecte, i no per això menys important del procés d’orientació dut a terme al nostre centre, és aconseguir la implicació dels pares i mares en les preses de decisió dels alumnes en l’àmbit educatiu, i com a principi de la seva futura formació professional. La cohesió social és una eina important per apropar l’escola a les famílies i, per tant, per treballar en un mateix sentit. Per aquest motiu, la implicació de les famílies, reforça les decisions preses pels alumnes, i augmenta el nivell de responsabilitat dels alumnes a l’hora de prendre-les, i això reverteix en el propi procés de maduració.

L’orientació acadèmica és coordinada pel coordinador pedagògic del centre i té com punts més visibles els tutors de cada curs, l’orientadora acadèmica del centre i l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP). Durant el primer cicle de l’ESO, aquesta orientació està destinada a fer una bona adaptació al nou nivell educatiu i a ajudar als alumnes a prendre bones decisions, tant en l’àmbit curricular com personal. A mesura que avancen el l’educació secundària, aquesta orientació va agafant un caire més professionalitzador, orientant, mitjançant un procés molt estricte i complet, a la presa de decisions de futur dels propis alumnes.