Batxillerat

El batxillerat és l’etapa post-obligatòria que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, i al nostre centre s’estudia de forma presencial. Prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral. Al centre s’imparteixen les modalitats de Ciències i tecnologia, Humanitats i ciències socials.

MATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ, DE MODALITAT I ESPECÍFIQUES

Les matèries comunes d’opció s’han de cursar obligatòriament en funció de la modalitat triada per l’alumne; les matèries especifiques completen el currículum personal de cada alumne i són a raó de 70 hores.

L’ESTADA A L’EMPRESA

L’estada a l’empresa és una matèria específica del currículum de batxillerat amb una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer als alumnes la realitat del món laboral.

Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat dels alumnes en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis. Durant l’estada, l’alumne pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat i, així, enfocar millor el seu projecte de futur acadèmic i professional.

EL TREBALL DE RECERCA

El treball de recerca és un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l’alumnat de batxillerat amb l’orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal. La dedicació horària de l’alumnat és de 70 hores aproximadament i, de forma habitual, es realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat.

Des de l’inici de la creació del Fòrum TRICS, el nostre institut participa activament en la presentació dels treballs de recerca del nostre alumnat. Així tenen l’oportunitat d’intercanviar experiències, presentar els seus treballs a d’altres alumnes i rebre l’oportunitat de rebre classes d’exposició oral. Es tracta d’una experiència molt motivadora promoguda des del Departament d’Ensenyament i l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).